Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Zoetstoffen (richtlijn 2003/115/EG)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]
Geldend van 15-09-2004 t/m heden

Besluit van 30 augustus 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Zoetstoffen in verband met richtlijn 2003/115/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, VGB/VL 2497707, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 (PbEU 2004, L 24) tot wijziging van richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, alsmede op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, no. W13.04.0362/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 augustus 2004, VGP/VL 2508213, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

In afwijking van artikel 2, tweede lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen mogen tafelzoetstoffen die:

  • a. voldoen aan het Warenwetbesluit Zoetstoffen zoals dat onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit luidde; en

  • b. vóór 29 juli 2005 in de handel zijn gebracht;

nog verhandeld worden tot en met 29 januari 2006.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de veertiende september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina