Besluit vaste beloning CTBP-O

Geldend van 12-11-2004 t/m heden

Besluit van 27 augustus 2004, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit CTBP-O (Besluit vaste beloning CTBP-O)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 augustus 2004, nr. WJZ/2004/23238(8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld, bedoeld in artikel 6 van het Instellingsbesluit CTBP-O, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend.

  • 2 De voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld ontvangen een vaste beloning ten bedrage van € 388,91 per vergadering, met een maximum van vijf vergaderingen per jaar.

Artikel 2

De voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld, bedoeld in artikel 1, ontvangen naast de beloning bedoeld in artikel 1, een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 augustus 2004

Beatrix
De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina