Regeling tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-09-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende vaststelling van de tarieven voor de afgifte van geneeskundige verklaringen en ontheffingen voor de zeevaart (Regeling tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, onderdelen f en i, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder geneeskundige verklaring: schriftelijke verklaring van een door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen geneeskundige of medisch specialist waaruit blijkt dat een bemanningslid voldoet aan de medische eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart, onderscheidenlijk artikel 62, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, dan wel houdende een bericht van afkeuring.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende de algemene lichamelijke gesteldheid door een aangewezen geneeskundige bedraagt ten hoogste € 74,20 bij een uitsluitend lichamelijke keuring en ten hoogste € 111,50 bij een volledige keuring.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan door een aangewezen medisch specialist bedraagt ten hoogste € 42,50.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan door een aangewezen medisch specialist bedraagt ten hoogste € 42,50.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring door een op grond van artikel 42, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet aangewezen scheidsrechter bedraagt ten hoogste € 111,50 indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 74,20 bij een schriftelijke beoordeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor het verlenen van de in artikel artikel 44, tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet bedoelde ontheffing bedraagt ten hoogste € 24,80.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina