Vaststellingsbesluit Logisch Ontwerp GBA (versie 3.2) en wijziging Systeembeschrijving GBA

[Regeling vervallen per 01-02-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2005.]
Geldend van 11-09-2004 t/m 30-09-2005

Besluit van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2004, nr. BPR 2004/N73506, Directoraat- Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur, tot vaststelling van het Logisch Ontwerp GBA (versie 3.2) en tot wijziging van de Systeembeschrijving GBA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

In de systeembeschrijving GBA, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 april 2004 (Stcrt. 2004, 96) wordt het Logisch Ontwerp GBA versie 3.1 vervangen door het Logisch Ontwerp GBA, versie 3.2, met uitzondering van de onderdelen genummerd 1, 7.1, 7.4.3 en 7.4.5.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de in de bijlage genoemde wijzigingsbladen, die ter inzage worden gelegd bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, adres: Lange Vijverberg 11 te Den Haag.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Bijlage

[Vervallen per 01-02-2006]

De wijziging van Logisch Ontwerp GBA (versie 3.1) bestaat uit de op bijgevoegde bladen, getiteld Logisch Ontwerp (versie 3.2), met een renvooilijn aangegeven aanpassingen en aanvullingen op de tekst van de onderdelen, genummerd 3.11.1, 3.11.4, 3.22.2, 3.22.4, 5.4.6, 5.4.6.1, III.1.2, III.2.1, III.2.14, in het Null-bericht en in de navolgende berichtnummers: Cb01, Ct01, Cw01, Dt01 en Dw01.

[Red: Ligt ter inzage bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina