Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-10-2004 t/m heden

Besluit van 24 augustus 2004 tot wijziging van het Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 2004, nr. MJZ2004070159, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 74 van de Kernenergiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W08.04.00382/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 augustus 2004, nr. MJZ2004080741, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Op de verplichting tot het betalen van een bijdrage in verband met het verlenen van een vergunning, die is aangevraagd of verleend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijft het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing.

  • 2 Op de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage blijft het voor de inwerkingtreding van dit besluit geldende recht van toepassing tot en met de dag waarop voor de eerste maal na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit de verplichting tot een zodanige betaling ontstaat.

  • 3 Op de verplichting tot het betalen van een bijdrage als bedoeld in artikel 11 van het Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981 blijft het recht van toepassing, dat gold op het tijdstip waarop die verplichting ontstond.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 augustus 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de dertigste september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven