Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs [...] instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 18-09-2004 t/m 31-12-2005

Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Handelend in overleg met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

Besluit

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap en waar het de opleiding educatie en kennismanagement groene sector betreft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. wet:

  de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • c. hogescholen en universiteiten met lerarenopleidingen:

  • 1. ingevolge de wet bekostigde hogescholen die een opleiding tot leraar basisonderwijs verzorgen,

  • 2. ingevolge de wet bekostigde hogescholen en universiteiten die één of meer opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs verzorgen,

  • 3. de ingevolge de wet bekostigde hogeschool die de opleiding educatie en kennismanagement groene sector verzorgt.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister verstrekt aan hogescholen en universiteiten met lerarenopleidingen jaarlijks een subsidie voor het toekennen van een vergoeding aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die stagebegeleiding van de studenten van deze lerarenopleidingen verzorgen.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de hogescholen en universiteiten, bedoeld in artikel 1, onderdelen c.1 en c.2, beschikbaar een bedrag van in totaal maximaal € 6,5 miljoen in begrotingsjaar 2004, en in totaal maximaal € 6,5 miljoen in het begrotingsjaar 2005.

 • 2 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de hogeschool, bedoeld in artikel 1, onderdeel c.3, beschikbaar een bedrag van in totaal maximaal €  77.143,- in begrotingsjaar 2004, en in totaal maximaal €  77.143,- in het begrotingsjaar 2005.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Universiteiten met lerarenopleidingen ontvangen jaarlijks €  454,- vermenigvuldigd met het aantal afgesloten leerovereenkomsten in de periode 1 oktober van het tweede aan het bekostigingsjaar voorafgaande kalenderjaar tot 1 oktober van het aan het bekostigingsjaar voorafgaande kalenderjaar, in overeenstemming met artikel 2.17 van het Bekostigingsbesluit WHW.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden worden bij overschrijding van de in artikel 3, eerste lid, genoemde maximaal voor de daar bedoelde instellingen beschikbare bedragen in een begrotingsjaar, de subsidiebedragen per instelling vermenigvuldigd met een factor zodanig dat de som van ingevolge de voorgaande leden verstrekte individuele subsidies gelijk is aan het maximaal beschikbare subsidiebedrag voor dat begrotingsjaar.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2006]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieontvangers en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

3. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieontvanger legt in het verslag genoemd in artikel 2.9 van de wet WHW, verantwoording af over de besteding van de subsidie.

5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na plaatsing in het Gele Katern en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

mede namens,
de

minister

van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

dr. C.P. Vermeer

Terug naar begin van de pagina