Besluit volmacht aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.)

Geldend van 03-09-2004 t/m heden

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de volmacht om in het kader van de uitvoering van de volgende regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

regelingen: Rijkswachtgeldbesluit 1959, Uitkeringsregeling 1966, de Regeling wachtgeld en uitkering privatisering, het Sociaal Beleidskader 1987, het Sociaal Beleidskader 1991, het besluit aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren bij de BVD, de tijdelijke regeling WWV-vervangende uitkering, het besluit SBK reorganisatie Politiebestel, de wachtgeld-vut-uitkeringsregeling ten aanzien van rechthebbende die na 1-10-1995 zijn ontslagen en onderstand overdracht West-Nieuw Guinea/voormalig personeel Suriname, Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid sector Rijk en Suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschikten sector Rijk.

Artikel 2

UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 3

UWV is bevoegd tot het doorverlenen van volmacht aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2004.

Namens de Staat der Nederlanden,
de

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina