Instellingsbesluit Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie

Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Besluit Instelling Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie, verder te noemen de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

 • 1. het bewaken van de samenhang tussen en de kwaliteit van de verschillende deelonderzoeken van het evaluatieprogramma modernisering rechterlijke organisatie;

 • 2. het zonodig doen van voorstellen aan de minister van Justitie tot aanvulling van het onderzoeksprogramma;

 • 3. het jaarlijks rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden die in het kader van het evaluatieprogramma worden verricht;

 • 4. desgevraagd leden af te vaardigen danwel aan te wijzen voor deelname in de begeleidingscommissies van de deelonderzoeken;

 • 5. een integraal eindrapport op te stellen op basis van de resultaten van de verschillende deelonderzoeken die in het kader van het evaluatieprogramma worden uitgevoerd.

Artikel 3

De samenstelling en ondersteuning van de commissie:

 • a. voorzitter:

  – drs. W.J. Deetman (burgemeester van de gemeente Den Haag);

 • b. leden:

  – mr. J.W. van den Berge (raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden);

  – prof. dr. M. Herweijer (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Groningen);

 • c. adviserende leden:

  – drs. H. Andersson (Andersson Elffers Felix);

  – ir. drs. H.N.J. Smits (Arthur D. Little);

 • d. secretariaat:

  – dr. F.C.J. van der Doelen (secretaris, sectorhoofd bij de directie Strategie echtspleging, ministerie van Justitie);

  – mr. M. Abelman (adjunct-secretaris, wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, ministerie van Justitie);

Artikel 4

 • 1 De Commissie bevordert dat het evaluatieprogramma zodanig wordt uitgevoerd dat uiterlijk op 31 december 2006 het eindrapport aan de minister van Justitie ter beschikking wordt gesteld.

 • 2 Met het uitbrengen van het eindrapport is de evaluatiecommissie opgeheven.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina