Wijzigingsbesluit Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing [...] beslissing op aanvraag definitieve vaststelling subsidie)

[Regeling vervallen per 28-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 08-09-2004 t/m 31-12-2010

Besluit van 19 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen van het uitvoeringsprotocol en verlengen van de termijn voor beslissing op de aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2004, nr. MJZ2004069520, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W08.04.0383/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 augustus 2004, nr. MJZ2004079445, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 28-04-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing.]

Artikel II

[Vervallen per 28-04-2011]

Voor een aanvraag als bedoeld in artikel 45 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, die is ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, geldt de termijn, genoemd in artikel 47 van eerstgenoemd besluit, zoals dat artikel laatstelijk luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 28-04-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zevende september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina