Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie (BVE)

[Regeling vervallen per 17-12-2006.]
Geldend van 22-09-2005 t/m 16-12-2006

Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie (BVE)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 17-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Specificatie van de te verstrekken gegevens voor Educatie

[Vervallen per 17-12-2006]

 • 3 Dit artikel is niet van toepassing op deelnemers die in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers aan een educatietraject deelnemen.

Artikel 3. Specificatie van de te verstrekken gegevens voor Beroepsonderwijs

[Vervallen per 17-12-2006]

Het bevoegd gezag dient naast de persoonsgegevens en de instellingsgegevens voor iedere deelnemer als bedoeld in artikel 2.5.5a, eerste lid, van de wet de gegevens te verstrekken zoals genoemd in artikel 2.5.5a, tweede lid, van de wet zoals nader gespecificeerd in bijlage 1c.

Artikel 4. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 17-12-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt de in artikel 2 en 3 bedoelde gegevens op elektronische wijze aan de IB-Groep.

 • 2 Het bevoegd gezag maakt bij de verstrekking van de gegevens gebruik van de uitgebreide technische specificaties, zoals opgenomen in het Programma van Eisen van de IB-Groep, dat gepubliceerd is op de Internetsite

  www.onderwijsnummer.nl.

 • 3 Indien het bevoegd gezag na overleg met de IB-Groep, door de IB-Groep niet in staat wordt geacht de gegevens te verstrekken op de in het eerste lid genoemde wijze, bepaalt de IB-Groep in overleg met het bevoegd gezag van de instelling op welke wijze de verstrekking kan plaatsvinden.

Artikel 5. Verstrekking gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt nieuwe gegevens en mutaties in de bestaande gegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat het gegeven is aangebracht of de mutatie is ontstaan.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens, betrekking hebbende op de peildatum van het studiejaar 2004 -2005 en het kalenderjaar 2004 vóór 1 april 2005.

Artikel 6. Verstrekking gegevens door IB-Groep

[Vervallen per 17-12-2006]

Artikel 7. Deelnameformulier

[Vervallen per 17-12-2006]

 • 1 Ten behoeve van de in artikel 5 genoemde levering van gegevens verstrekt het bevoegd gezag met behulp van een door de IB-Groep verstrekt deelnameformulier in ieder geval de volgende gegevens betreffende de instelling:

  • a de naam en het adres van de instelling;

  • b het BRIN-nummer van de instelling. Per instellings-onderdeel zullen gegevens worden verstrekt. Ten aanzien van de aanleverende vestiging, een voor die vestiging uniek volgnummer;

  • c per aanleverende vestiging de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon die bevoegd is om namens het bevoegd gezag de elektronische aanlevering te (laten) verrichten;

  • d per aanleverende vestiging een e-mail adres dat kan worden gebruikt voor communicatie inzake leveringen vanuit die vestiging;

  • e of en zo ja op welk moment de elektronische gegevensverstrekking voor het eerst kan plaatsvinden, en

  • f de naam en het versienummer van het gebruikte administratiepakket.

 • 2 Het deelnameformulier wordt de instellingen afzonderlijk opgestuurd en dient binnen twee weken na ontvangst ingevuld te worden geretourneerd aan de IB-Groep, t.a.v. afdeling OS/Onderwijsnummer, Postbus 30152, 9700 LC Groningen.

 • 3 Het bevoegd gezag geeft wijzigingen van reeds gemelde gegevens, als bedoeld in het eerste lid, binnen een week nadat de wijziging heeft plaats gevonden door aan de IB-Groep, t.a.v. afdeling OS/Onderwijsnummer, Postbus 30152, 9700 LC Groningen op het daartoe door de IB-Groep verstrekte formulier.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in het Gele Katern en in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze regeling treedt in werking op 2 oktober 2004.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie (BVE).

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

mede namens,
de

minister

van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

dr. C.P. Vermeer

Bijlage 1a. Specificatie instellingsgegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

BRIN-nummer

De code waaronder een onderwijsinstelling is geregistreerd in de BasisRegistratie Instellingen.

Alfanumeriek, Referentietabel

4

Aanleverpuntnummer

Het door de onderwijsinstelling toegekende volgnummer waaronder de aanleverende vestiging van de onderwijsinstelling geregistreerd is in BRON.

Numeriek

2

Toelichting bij gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Brin-nummer

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de door Cfi gehanteerde codering in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) te worden gehanteerd.

Aanleverpuntummer

[Vervallen per 17-12-2006]

De instelling dient per aanleverend onderdeel een volgnummer te hanteren die zij aan de IB-Groep kenbaar maakt middels het deelnameformulier. Dit aanleverpuntummer hoeft niet overeen te komen met het vestigings-volgnummer in BRIN voor de betreffende vestiging. Met behulp van dit volgnummer kan worden nagegaan welk onderdeel gegevens heeft verstrekt en kan bij de verwerking van de terugmelding door de IB-Groep wor-den bepaald naar welk onderdeel de gegevens teruggezonden dienen te worden.

Bijlage 1b. Specificatie Persoonsgegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1.1.1 onder z van de wet.

Alfanumeriek

9

Postcode van de woonplaats

De postcode van het woonadres van de deelnemer.

Alfanumeriek, Referentietabel

6

Land

De aanduiding van het land van het woonadres van de deelnemer.

Alfanumeriek, Referentietabel

4

Toelichting bij gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Persoonsgebonden nummer

[Vervallen per 17-12-2006]

Dit is of het sofi-nummer of het door de IB-Groep alternatief toegekende onderwijsnummer.

Postcode van de woonplaats

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de officiële postcodetabel van TPG te worden gebruikt.

Land

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de landentabel zoals gehanteerd door de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) te worden gehanteerd. De tabel zal door de IB-Groep beschikbaar worden gesteld via www.onderwijsnummer.nl.

Bijlage 1c. Specificatie Inschrijvingsgegevens Beroepsonderwijs

[Vervallen per 17-12-2006]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de kwalificatie waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Leerweg

De aanduiding van de leerweg waarlangs de deelnemer de kwalificatie volgt, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Waardelijst

3

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de gevolgde opleiding.

Alfanumeriek, Referentietabel

2

Indicatie gehandicapt

De indicatie die aangeeft of de deelnemer extra ondersteuning nodig heeft verband houdende met zijn functiebeperking, blijkens een aanwezige verklaring van een deskundige.

Boolean

1

Laatste vooropleiding

De opleiding die de deelnemer volgde ten tijde van de laatste peildatum voor aanvang van de opleiding.

Alfanumeriek

5

Locatie

De cijfers van de postcode van het adres waarop de deelnemer het grootste deel van het onderwijs volgt.

Numeriek

4

Afsluitdatum Beroepspraktijkvorming (BPV)

De datum waarop de praktijkovereenkomst is opgesteld, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Datum

8

Datum begin BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming aanvangt, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming zal worden beëindigd of beoogd was te eindigen, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst

Datum

8

Werkelijke datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk werd beëindigd

Datum

8

Leerbedrijf

Aanduiding van het leerbedrijf, waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming zal volgen, volgt of heeft gevolgd.

Alfanumeriek

40

Omvang BPV

Het totaal aantal uren van de beroepspraktijkvorming, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Numeriek

4

Behaalde kwalificatie

De aanduiding van de kwalificatie waarvan de deelnemer het examen met succes heeft afgelegd.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Behaalde deelkwalificatie

De aanduiding van de deelkwalificatie die de deelnemer heeft behaald.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum behaald

De datum waarop de deelnemer het examen met succes heeft

afgelegd, zoals vastgesteld door de examencommissie.

Datum

8

Toelichting bij gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Gevolgde opleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de codering voor opleidingen te worden gehanteerd conform het door Cfi beheer Cen-traal register beroepsonderwijs (CREBO).

Leerweg

[Vervallen per 17-12-2006]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

BBL Beroepsbegeleidende leerweg

BOL Beroepsopleidende leerweg

CBL Combinatie beroepsbegeleidende leerweg

COL Combinatie beroepsopleidende leerweg

Hoogste vooropleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd.

Laatste vooropleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

Dit gegeven hoeft niet verstrekt te worden, wel is er rekening gehouden met de gegevens in het formaat.

Indicatie gehandicapt

[Vervallen per 17-12-2006]

De noodzaak tot extra ondersteuning in verband met de functiebeperking moet blijken uit een verklaring van een deskundige.

Locatie

[Vervallen per 17-12-2006]

Dit gegeven hoeft niet verstrekt te worden, wel is er rekening gehouden met de gegevens in het formaat.

Afsluitdatum BPV, Datum begin BPV, Geplande datum einde BPV, Werkelijke datum einde BPV, Leerbedrijf en Omvang BPV

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze gegevens hoeven voorlopig niet verstrekt te worden, maar er is wel reeds rekening gehouden met deze gegevens in het formaat van de uitwisseling.

Behaalde kwalificatie

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de codering voor kwalificaties en deelkwalificaties te worden gehanteerd conform het door Cfi beheer Centraal register beroepsonderwijs (CREBO).

Behaalde deelkwalificatie

[Vervallen per 17-12-2006]

Dit gegeven hoeft alleen te worden verstrekt voor onderwijs dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), het zogenaamde ¥groene onderwijs¥. De deelkwalificatie dient voor te komen in CREBO.

Bijlage 1d. Specificatie nschrijvingsgegevens Educatie, niet zijnde voortgezet algemeen volwassen¡enonderwijs

[Vervallen per 17-12-2006]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum

uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de gevolgde opleiding.

Alfanumeriek,

2

Indicatie nieuwkomer

De indicatie die aangeeft of de deelnemer door de gemeente als nieuwkomer is aangemeld.

Referentietabel Boolean

1

Behaalde opleiding

De aanduiding van de opleiding die de deelnemer met succes heeft voltooid.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum opleiding voltooid

De datum waarop de deelnemer de opleiding met succes heeft voltooid.

Datum

8

Vak

De identificatie van het educatievak, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

3

Vakvolgnummer

Een door de BRON-leverancier aan het vak toegekend volgnummer, ten behoeve van registratie in BRON.

Numeriek

2

Datum vak voltooid

De datum waarop de deelnemer het vak met goed gevolg heeft voltooid, zoals blijkt uit een bewijsstuk.

Datum

8

NT2-vaardigheid

Voorzover relevant de code van de vaardigheid behorend bij het vak NT2, waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vermeld op de onderwijsovereenkomst

Alfanumeriek, Waardelijst

2

Behaald niveau

De aanduiding van het door de deelnemer bereikte niveau voor de NT2-vaardigheid bij het beeindigen van de inschrijving.

Numeriek

1

Toelichting bij gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Gevolgde opleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

De code die de opleiding aangeeft volgens de opleidingen-tabel Educatie, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op de Internetsite www.onderwijsnummer.nl. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2004.

Hoogste vooropleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite.

Indicatie Nieuwkomer

[Vervallen per 17-12-2006]

Vanwege de overheveling van OCW naar Vreemdelingenbeleid en Integratie dienen nieuwkomers niet meer aan OCW gerapporteerd te worden. Dit gegeven dient dus standaard op N te staan.

Behaalde opleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

De code die de behaalde opleiding aangeeft volgens een tabel, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. (Dezelfde tabel als voor gevolgde opleiding.)

Vak

[Vervallen per 17-12-2006]

De vakcode volgens een vakkentabel die beschikbaar wordt gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2003.

Datum vak voltooid

[Vervallen per 17-12-2006]

Dit gegeven dient alleen te worden verstrekt indien er sprake is van het behalen van een certificaat dat aangeeft dat het vak is voltooid conform een landelijk vastgestelde norm.

Nt2-vaardigheid

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze code geeft de vaardigheid aan die onderdeel is het vak NT-2.

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • 01 spreken

 • 02 luisteren

 • 03 lezen

 • 04 schrijven

 • 05 gesprekken

Bijlage 1e. Specificatie Inschrijvingsgegevens voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

[Vervallen per 17-12-2006]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum

uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de gevolgde opleiding.

Alfanumeriek, Referentietabel

2

Indicatie nieuwkomer

De indicatie die aangeeft of de deelnemer door de gemeente als nieuwkomer is aangemeld.

Boolean

1

Examen

De aanduiding van het VAVO-examen dat de deelnemer beoogt af te leggen of afgelegd heeft.

Alfanumeriek, Referentietabel

4

Examenjaar

Het kalenderjaar waarin werd of wordt beoogd de uitslag van het examen vast te stellen..

Numeriek

4

Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld dan wel is geconstateerd dat een uitslag niet is vast te stellen.

Datum

8

Uitslag examen

De aanduiding waarmee wordt aangegeven met welk gevolg het examen is afgerond dan wel om welke reden geen uitslag

is vast te stellen.

Alfanumeriek, Waardelijst

1

Examenvak

De aanduiding van het vak waarin examen is of zal worden afgelegd.

Alfanumeriek, Referentietabel

3

Beoordeling schoolexamen

De aanduiding van de beoordeling die de deelnemer heeft gekregen voor het schoolexamen voor het betreffende examenvak.

Alfanumeriek, Waardelijst

1

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Indicatie certificaat behaald

De indicatie die aangeeft of de deelnemer voor het betreffende examenvak een certtificaat heeft behaald tijdens het betreffende examenjaar van het betreffende examen.

Boolean (J of N)

1

Toelichting bij gegevens

[Vervallen per 17-12-2006]

Gevolgde opleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

De code die de opleiding aangeeft volgens de opleidingen-tabel Educatie, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2003.

Hoogste vooropleiding

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite.

Indicatie nieuwkomer

[Vervallen per 17-12-2006]

Vanwege de overheveling van OCW naar Vreemdelingenbeleid en Integratie dienen nieuwkomers niet meer aan OCW gerapporteerd te worden. Dit gegeven dient dus standaard op N te staan.

Examen

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2004.

Uitslag examen

[Vervallen per 17-12-2006]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • G= Geslaagd

 • A= Afgewezen

 • T= Kandidaat heeft zich teruggetrokken

 • D= Kandidaat doet geen geheel examen, maar heeft certificaten behaald

Examenvak

[Vervallen per 17-12-2006]

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2004.

Beoordeling schoolexamen

[Vervallen per 17-12-2006]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • G = Goed

 • V = Voldoende

 • O = Onvoldoende

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap, mede namens,
De

minister

van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit
Terug naar begin van de pagina