Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2004

[Regeling vervallen per 22-08-2009.]
Geldend van 22-08-2004 t/m 21-08-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 16 augustus 2004, kenmerk: 5303660/504, houdende aanwijzing van teleservicemedewerkers van het Korps Landelijke Politiediensten tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de Korpschef van het KLPD van 3 juni 2004;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. KLPD: het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2009]

De ambtenaren van het KLPD werkzaam in de functie van medewerker van de Dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie en in de functie van medewerker van de Dienst Verkeerspolitie als ‘teleservicemedewerker’ zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2009]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van alle strafbare feiten. Het gebruik van deze opsporingsbevoegdheid dient zich te beperken tot het opnemen van (telefonische) aangiften, zonder daderindicatie, zonder dat getuigen worden gehoord en gericht op relatief eenvoudige strafbare feiten.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 70 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-08-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het KLPD.

Artikel 6

[Vervallen per 22-08-2009]

 • 1 De korpschef van het KLPD brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de door deze categorie van buitengewoon opsporingsambtenaren verplicht te volgen (interne) opleiding(en).

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 22-08-2009]

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt over een ontheffing van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar onder de voorwaarde dat de buitengewoon opsporingsambtenaar een certificaat overlegt, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.

Artikel 8

[Vervallen per 22-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 22-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 16 augustus 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina