Besluit opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ

[Regeling vervallen per 02-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van 13 augustus 2004, houdende aanwijzing van gevallen waarin een uitvoeringsorgaan mag afwijken van de verplichting om met iedere instelling op haar verzoek een overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Besluit opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2004, Z/P-2487628;

Gelet op artikel 45 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 2 juli 2004, nummer W13.04.0227/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 augustus 2004, Z/P-2503254;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 02-09-2008]

De verplichting om met iedere instelling op haar verzoek een overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt niet voor zover de instelling zorg verleent als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ welke niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 9 van dat besluit, alsmede voor zover de instelling zorg verleent als bedoeld in de artikelen 11 en 16 van dat besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 02-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 02-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald: Besluit opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina