Warenwetregeling vrijstelling gebruik Erythritol in eetwaren

[Regeling vervallen per 21-08-2006.]
Geldend van 21-08-2004 t/m 20-08-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2004, nr. VGB/VL 2500537, houdende de Warenwetregeling vrijstelling gebruik Erythritol in eetwaren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van richtlijn nr. 89/107/EEG van de Raad van de Europese Unie van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake levensmiddelen die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (PbEG L 40), alsmede op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2006]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen, inhoudende dat Erythritol (E 968) quantum satis aanwezig mag zijn in de eetwaren waarin op de voet van artikel 2, tweede lid, van de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen, de polyolen E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 en E 967 aanwezig mogen zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2006]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 7, vierde lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven, inhoudende dat Erythritol ( E 968):

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling gebruik Erythritol in eetwaren.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt twee jaar na dat tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina