Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Geldend van 01-07-2005 t/m heden

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt wat betreft het in artikel I, onderdeel B opgenomen artikel 20, tweede lid, voor het eerst toepassing ten aanzien van:

    • a. de inkomstenbelasting, met betrekking tot het kalenderjaar 2004, tenzij de administratieplichtige in de loop van dat jaar is geëmigreerd of overleden;

    • b. de vennootschapsbelasting, met betrekking tot het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2004;

    • c. de omzetbelasting, met betrekking tot het eerste tijdvak dat aanvangt na 31 december 2004.

  • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid treedt artikel II in werking op 1 juli 2005 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot het eerste tijdvak dat aanvangt na 31 december 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina