Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-09-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2004, nr. ASEA/2004/42696, houdende de inrichting van de directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden 2004)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder k, en artikel 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen 2004;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ASEA: de directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De directie ASEA bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Algemeen Economische Vraagstukken;

 • b. de afdeling Lonen en Inkomensvraagstukken;

 • c. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Algemeen Economische Vraagstukken is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het algemeen economisch, inkomens-, budgettair- en fiscaalbeleid en de relatie met het werkgelegenheidsbeleid;

 • b. het internationale algemeen economische beleid;

 • c. de economische analyse van de verzorgingsstaat;

 • d. de economische aspecten van premie- en belastingheffing;

 • e. het beleid ten aanzien van de economische structuur (Centraal Economische Commissie, Commissie Economische Aangelegenheden, Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie, milieu, technologie) in relatie met het werkgelegenheids- en inkomensbeleid;

 • f. de coördinatie van de advisering rond markt- en ordeningsvraagstukken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Lonen en Inkomensvraagstukken is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het niveau van het minimumloon en de koppeling van de uitkeringen daaraan;

 • b. het beleid met betrekking tot de ontwikkelingen in de primaire, secundaire en tertiaire inkomenssfeer en de relatie inkomen en werkgelegenheid;

 • c. de zorg voor de inkomenskengetallen (koopkracht, armoedeval, marginale druk) die de effecten van beleidsmaatregelen en de ontwikkelingen van jaar tot jaar in beeld brengen;

 • d. het beleid met betrekking tot de loonkostenontwikkeling;

 • e. de coördinatie van de voorbereiding van vergaderingen van de Raad voor het Sociaal-Economisch en Inkomensbeleid (adjunct-secretariaat RSEIB);

 • f. de coördinatie van extern onderzoek binnen het directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen;

 • g. de algemene vraagstukken van het stelsel van de gezondheidszorg, mede in relatie met het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur van ASEA worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur door de directeur ASEA.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 augustus 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden

,

M.R.P.M. Camps

Terug naar begin van de pagina