Mandaatbesluit LNV LASER

[Regeling vervallen per 22-12-2005.]
Geldend van 20-08-2004 t/m 21-12-2005

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 augustus 2004, nr. TRCJZ/2004/4798, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van het agentschap LASER (Mandaatbesluit LNV LASER)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de teammanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in de artikelen 9 tot en met 16 genoemde aangelegenheden.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en de unitmanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a.

  • 1°. het niet ontvankelijk verklaren van bezwaarschriften in gevallen, het werkterrein van LASER betreffende, waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep;

  • 2°. het gegrond of ongegrond dan wel niet ontvankelijk verklaren van bezwaarschriften tegen besluiten van teammanagers met betrekking tot de aangelegenheden genoemd in de artikelen 9, 10, met uitzondering van de onderdelen d, e, f, h en j, 11, 12, met uitzondering van de onderdelen d, e, g en h, 13, met uitzondering van de onderdelen b, g, h, i en j, 14, met uitzondering van onderdeel mm, 15 en 16, met uitzondering van de onderdelen n, p, q, t, u, x, ee, gg, mm en nn, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan;

  • 3°. de verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift als bedoeld onder 1° of 2°;

  • 4°. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

  • 5°. de verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift tegen een besluit op grond van artikel 86, 90 of 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van het agentschap LASER;

 • c. het vaststellen van mededelingen als bedoeld in de onder artikel 14, onderdelen p tot en met ll genoemde regelingen, niet inhoudende beleidsregels;

 • d. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van transport, opslag en vernietiging van verwerkte dierlijke eiwitten als bedoeld in de Regeling transport en vernietiging verwerkte dierlijke eiwitten;

 • e. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de dienst betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • b. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van artikel 1, onderdeel d, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen of artikel 112 van de Flora- en faunawet;

 • c. bezwaarschriften inzake de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan;

 • d. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van maatregelen inzake de bestrijding crises op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • e. de machtiging van juristen werkzaam bij het agentschap LASER om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten, genomen krachtens de artikelen 2, onderdeel a, en 3, onderdeel c.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de unitmanagers van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de hoofden van de stafafdelingen van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaan.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 7

[Vervallen per 22-12-2005]

De hoofden bedrijfsbureau van het agentschap LASER zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zekerheden vrij te geven, voor zover van toepassing, met betrekking tot de in artikel 14, onderdelen p tot en met mm genoemde regelingen.

Artikel 8

[Vervallen per 22-12-2005]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en de unitmanagers van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Paragraaf 3. De Flora- en faunawet

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 22-12-2005]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Flora- en faunawet zijn beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 4. De Boswet

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 22-12-2005]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Boswet zijn:

Paragraaf 5. Het Programma Beheer

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 12

[Vervallen per 22-12-2005]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende het Programma Beheer zijn:

Paragraaf 7. De Landbouwwet

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 22-12-2005]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Landbouwwet zijn de beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 9. Overige aangelegenheden

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 16

[Vervallen per 22-12-2005]

Aangelegenheden als bedoeld in artikel 1 zijn de beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 10. Overige bepalingen

[Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 17

[Vervallen per 22-12-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE UNITMANAGER VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE ZAKEN VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING [NAAM AFDELING] VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BEDRIJFSBUREAU VAN LASER,’.

Artikel 19

[Vervallen per 22-12-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 augustus 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina