Reglement Videohelmcamerasysteem beredenen Korps landelijke politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 31-12-2007

Privacyreglement voor het gebruik van het Videohelmcamerasysteem door beredenen van het Korps landelijke politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge de artikelen 5, derde lid en 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de wet: de Wet politieregisters;

 • b. het besluit: het Besluit politieregisters;

 • c. het korps: het Korps landelijke politiediensten;

 • d. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

 • f. de functioneel registerbeheerder: het hoofd van de Dienst Levende Have Politie van het korps;

 • g. gegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • h. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • i. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens;

 • j. het register: het politieregister als bedoeld in artikel 2;

 • k. koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

 • l. videohelmcamerasysteem: camera, al of niet ingebouwd in een helm, alsmede de daarbij behorende randapparatuur, ten behoeve van het in overeenstemming met artikel 2 vastleggen van beelden door middel van foto- of videografie.

Paragraaf 2. Doel en werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 heeft het register tot doel de informatievoorziening met behulp van het videohelmcamerasysteem mogelijk te maken ten behoeve van:

  • a. het voorkomen van verstoringen van de openbare orde;

  • b. het voorkomen, constateren en opsporen van strafbare feiten, alsmede het opsporen, identificeren en vervolgen van de dader(s);

  • c. het in voorkomende gevallen bevorderen van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten;

  • d. interne opleidingsdoeleinden, waarbij slechts een selectie van opnames wordt gebruikt die daadwerkelijk voorvallen als bedoeld in de onderdelen a t/m c weergeeft.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register wordt geheel geautomatiseerd gevoerd en is toegankelijk bij de vestigingen van de Dienst Levende Have Politie.

Paragraaf 3. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en dit reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De unitchef van de Dienst Levende Have Politie waarbij het videohelmcamerasysteem in gebruik is, is belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel 7 bedoelde gegevens.

Paragraaf 4. Inhoud van het register

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5. Categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In het register worden met behulp van het videohelmcamerasysteem opgenomen gegevens vastgelegd omtrent personen die

  • a. als verdachte betrokken zij bij de in artikel 2, eerste lid, genoemde strafbare feiten;

  • b. direct of indirect betrokken zijn bij mogelijke verstoringen van de openbare orde;

  • c. mogelijk getuige zijn geweest van de onder a en/of b genoemde gebeurtenissen;

  • d. slachtoffer zijn van de onder a of b genoemde gebeurtenissen;

  • e. aan wie kennelijk medische hulp moet worden verleend;

  • f. kennelijk opzettelijk medewerkers van hulpverleningsdiensten in de uitvoering van hun taak belemmeren;

  • g. medewerker zijn van een hulpverleningsdienst of die opsporingsambtenaar zijn.

 • 2 In het register worden voorts gegevens vastgelegd omtrent ambtenaren van politie, alsmede van medewerkers van hulpverleningsdiensten, voor zover dat van belang is voor het doel van het register.

Artikel 6. Soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, eerste lid aangeduide personen worden beelden vastgelegd, waarop zichtbaar zijn:

  • a. de datum, het tijdstip en de plaats van de opname;

  • b. de aard en het verloop van de opgenomen gebeurtenis(sen) waarbij deze personen betrokken zijn.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder 2 genoemde categorie van personen wordt ten hoogste vastgelegd de naam, rang, het dienstnummer en het korps- c.q. of dienstonderdeel waarvan deze deel uitmaakt.

Artikel 7. Gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, lid 1 sub a en b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, lid 1 sub a en b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

Paragraaf 5. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8. Verwijdering/vernietiging

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van een week na opname.

 • 3 Het tweede lid vindt geen toepassing indien de beelden betekenis hebben voor de gevallen als omschreven in artikel 2, eerste lid onder b. De gegevens worden alsdan overgedragen aan de opsporingsambtenaren belast met dat onderzoek.

 • 4 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in het tweede lid en de termijn ten hoogste een maal met twee weken verlengen.

 • 5 De in artikel 2, eerste lid onder d genoemde opnames worden verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden gebruikt. De opnames worden in ieder geval verwijderd uiterlijk drie jaren na opname.

Paragraaf 7. Rechtstreekse toegang tot het register en protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreeks toegang tot het register, hebben ambtenaren van politie die belast zijn met de bediening van het videohelmcamerasysteem.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de wet en het besluit aantekening gehouden.

Paragraaf 8. Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12. Inzage

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een ieder kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de wet verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. aan wie of aan welke instantie(s) gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk te worden gericht aan de registerbeheerder, ter attentie van de privacyfunctionaris, Postbus 100 3970 AC Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (vier euro en vijftig cent) op postbankrekeningnummer 4738539 van het Korps landelijke politiediensten onder vermelding van ‘privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt, alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Een mededeling als bedoeld in artikel 20, eerste lid van de wet, blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak danwel indien gewichtige belangen van derden daartoe noodzaken.

Artikel 13. Verbetering, aanvulling en verwijdering

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wet kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wet verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris (Postbus 100, 3970 AC Driebergen). In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aangegeven te worden.

 • 3 Een verzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Paragraaf 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14. Verbanden

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register heeft geen verbanden met andere registers.

Artikel 15. Koppeling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Koppeling van het register met een ander politieregister of met een andere verzameling van persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen in artikel 6 van de wet en artikelen 4 en 5 van het besluit vindt slechts plaats indien zij noodzakelijk is voor de voorkoming en opsporing van strafbare feiten, danwel de voorkoming of bestrijding van verstoringen van de openbare orde en voor zover deze gezien hun aard, frequentie ofwel het georganiseerde verband waarin zij worden gepleegd of beraamd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen.

 • 2 De functioneel registerbeheerder doet in geval van koppeling daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 16. Terinzagelegging, datum inwerkingtreding en naam register

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de afdeling voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Bureau Communicatie van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen en bij de hoofdvestiging van de Dienst Levende Have Politie te Nunspeet.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst. Het reglement werkt terug tot 1 augustus 2003.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: reglement Videohelmcamerasysteem beredenen Korps landelijke politiediensten.

Driebergen, 4 augustus 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de minister:
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina