Mandaatbesluit LNV Bureau Heffingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 08-08-2004 t/m 31-12-2004

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 juli 2004, nr. TRCJZ/2004/4811, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van Bureau Heffingen (Mandaatbesluit LNV Bureau Heffingen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het dwangbevel, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Landbouwwet en de aanmaning, bedoeld in artikel 49, tweede lid, van de Landbouwwet, voor zover betrekking hebbend op het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling tarieven oormerken I&R runderen 2002, het besluit, bedoeld in artikel 13 van de Regeling tarieven I&R 2002 of het besluit, bedoeld in artikel 14 van de Regeling tarieven I&R;

 • b. het dwangbevel, bedoeld in de artikelen 5:26 en 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover betrekking hebbend op het besluit tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 71a van de Meststoffenwet of artikel 28 van de Wet herstructurering varkenshouderij, dan wel betrekking hebbend op een in verband met artikel 71a van de Meststoffenwet of artikel 28 van de Wet herstructurering varkenshouderij opgelegde verbeurde dwangsom;

 • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • d. de afdoening van klachten betreffende gedragingen van ambtenaren van het Bureau Heffingen, voor zover de klacht niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende klachten niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend;

 • e. de beantwoording van aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gerichte brieven die betrekking hebben op het werkterrein van het Bureau Heffingen, indien het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en indien het niet betreft een brief die vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De divisiemanagers van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het niet-ontvankelijk verklaren van een op het werkterrein van het Bureau Heffingen betrekking hebbend bezwaarschrift waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep;

 • b. het niet-ontvankelijk, dan wel gegrond of ongegrond verklaren van een bezwaarschrift dat gericht is tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan;

 • c. de verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in onderdeel a of b;

 • d. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschriften genomen beslissingen;

 • e. verweerschriften en andere stukken in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens onderdeel a of b;

 • f. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, voortvloeiend uit besluiten genomen krachtens onderdeel a of b.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De juridisch medewerkers van de sector bezwaar en beroep van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van verweerschriften en andere stukken in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens artikel 3, onderdeel a of b.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIVISIEMANAGER BUREAU HEFFINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE JURIDISCH MEDEWERKER VAN HET BUREAU HEFFINGEN,’.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de divisiemanagers en de juridisch medewerkers van de sector bezwaar en beroep van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te vertegenwoordigen in bij de bestuursrechter aanhangige gedingen, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens artikel 3, onderdeel a of b.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 januari 2003, nr. TRCJZ/2003/597 (Stcrt. 2003, nr. 21), houdende de machtiging aan de ambtenaren van Bureau Heffingen tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Bureau Heffingen.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 29 juli 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina