Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2004

[Regeling vervallen per 01-12-2009.]
Geldend van 01-12-2004 t/m 30-11-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 28 juli 2004, nr. 5300930/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij het Parkeerbedrijf gemeente Arnhem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van het hoofd parkeercontrole van de gemeente Arnhem van 1 juli 2004;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

– de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2009]

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur in dienst van het Parkeerbedrijf van de gemeente Arnhem, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Arnhem.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als parkeercontroleur gebruik maken van handboeien en een korte wapenstok van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien en een korte wapenstok nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien en korte wapenstok.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Arnhem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland-Midden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 1 Het Hoofd van het Parkeerbedrijf Arnhem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2009]

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem, kenmerk 99/0007/PGAH wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2009]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van het Parkeerbedrijf Arnhem, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2004 en vervalt met ingang van 1 december 2009.

Artikel 11

[Vervallen per 01-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina