Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (wijziging afdrachtpercentages)

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Besluit van 22 juli 2004 tot wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de wijziging van de afdrachtpercentages

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 december 2003, nr. 5258994/03/6;

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 29 van de Wet op de kansspelen;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 2004, nr. W03.03.0522/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 16 juli 2004, nr. 5297600/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Op vergunningen die, op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, zijn verleend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing, met dien verstande dat op vergunningen, verleend aan Nationale Postcode Loterij N.V., de Stichting Algemene Loterij Nederland, BankGiro Loterij N.V. en Sponsor Loterij N.V., het recht zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing is.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juli 2004

Beatrix

De Minister van Justitie a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de derde augustus 2004

De Minister van Justitie a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Naar boven