Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 03-09-2004 t/m heden

Besluit van 21 juli 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid en twee andere besluiten in verband met technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 29 april 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-939, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 3.9, eerste lid, 3.10, eerste lid, 3.11, eerste lid, onder b, 3.23 aanhef en onder a en b, 3.25 eerste tot en met derde lid en 3.29 van de Wet luchtvaart en artikel 14, tweede lid, onder a, van de Luchtvaartwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 mei 2004, nr. W09.04.0168/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 juli 2004, nr. HDJZ/2004-1371, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Ontwerpgoedkeuringen afgegeven voor een onderdeel van een luchtvaartuig, niet zijnde een uitrustingsstuk en geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden aangemerkt als afgegeven op grond van artikel 13a van het Besluit luchtwaardigheid.

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.]

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweede september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina