Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering zeelieden 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van 21 juli 2004, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, eerste en zesde lid, van de Ziekenfondswet (Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering zeelieden 2005)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 mei 2004, Z/F-2482117, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, eerste en zesde lid, van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2004, nr. W13.04.0205/111);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, Z/F-2494689, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor de jaren 2003 en 2004 wordt de procentuele premie voor de zeelieden vastgesteld op 4,60.

  • 2 Voor de jaren 2005 tot en met 2007 wordt de procentuele premie voor de zeelieden als volgt berekend:

    • a. eerst wordt de verhouding tussen de gemiddelde lastendekkende premie voor de zeelieden en hun medeverzekerden in de jaren 1992 tot en met 2001, en de gemiddelde lastendekkende premie voor de overige verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet en hun medeverzekerden in die jaren bepaald;

    • b. vervolgens wordt met toepassing van de onder a bepaalde verhouding een premiepercentage afgeleid uit het premiepercentage op grond van artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, nadat laatst bedoeld percentage is opgehoogd met het aandeel van de nominale rekenpremie in de financiering van de lasten van de verzekering Ziekenfondswet;

    • c. tenslotte wordt op het onder b bepaalde premiepercentage het aandeel van de nominale premie voor zeelieden in de financiering van de lasten van de zeelieden en hun medeverzekerden in mindering gebracht.

  • 3 Voor de jaren na 2007 is per periode van vier jaren het tweede lid van overeenkomstige toepassing, waarbij voor de toepassing van onderdeel a de periode van tien jaren telkens vier jaar mee opschuift.

  • 4 Een bedrag ter grootte van 84% van de lasten in 2001 van de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden wordt aangewend voor een éénmalige verlaging van de procentuele premie voor de zeelieden in het jaar 2005, onder aftrek van het verschil tussen de premie voor 2004 zoals die bij het eerste lid is vastgesteld, en de premie zoals die zou bedragen indien zij was vastgesteld op de voet van het tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Als orgaan belast met de vaststelling en inning van de procentuele premie voor de zeelieden wordt aangewezen de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet. ]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Artikel 2, eerste lid, werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering zeelieden 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tweede september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina