Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (implementatie Richtlijn betreffende bescherming [...] voor en bij een botsing met een motorvoertuig)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 16-05-2022.
Geldend van 20-08-2004 t/m 30-04-2009

Besluit van 21 juli 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 juni 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-1508, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEG L 321) en de artikelen 22, eerste lid, 34, eerste lid en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2004, nr. W09.04.0259/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-1705, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Op verzoek van de fabrikant wordt tot 1 oktober 2005 voor personenauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2500 kg en bedrijfsauto’s die van een personenauto zijn afgeleid, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 2500 kg, een typegoedkeuring verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 2003/102/EG.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

S. M. Dekker

Uitgegeven de negentiende augustus 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven