Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2009

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 21 juli 2004, nr. 5298914/504/CBK, strekkende tot aanwijzing van medewerkers van het Centraal Justitieel Incassobureau tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.  buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2;

  • b.  CJIB: het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2009]

Maximaal 65 personen, werkzaam bij de Afdeling Transacties van het CJIB en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2009]

  • 1 De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar beperkt zich tot de strafbare feiten die zijn genoemd in het Transactiebesluit 1994.

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2009]

  • 1 Als direct toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland.

  • 2 Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Leeuwarden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2009]

De directeur van het CJIB brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt in dit verslag in ieder geval:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Transacties van het CJIB;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2009]

Ingetrokken wordt: het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 1999.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2009]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, alsmede de individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van de Afdeling Transacties van het CJIB, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina