Regeling bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en opslagpercentages PF/VF 2004-2005

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 17-06-2005 t/m 31-07-2005

Regeling bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en opslagpercentages PF/VF 2004-2005

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 2. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 01-08-2005]

Het bevoegd gezag van een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs en school voor praktijkonderwijs maakt voor het schooljaar 2004 - 2005 aanspraak op bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid zoals in deze paragraaf aangegeven.

Artikel 3. Omvang bekostiging voor basisscholen

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor basisscholen bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule basisbedrag + A + B waarin:

  • basisbedrag = € 3.797,24;

  • A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 232,32;

  • B = het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 232,32.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen met minder dan 145 leerlingen wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:

  C = uitkomst van de formule: € 4.469,47 minus (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 30,83).

 • 3 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen die op peildatum 1 oktober 2001 werden bezocht door 70% of meer leerlingen die met de factor 0,9 bijdroegen aan het schoolgewicht, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:

  D = (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 105,88) plus (het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 131,32).

 • 4 Tenzij in dit artikel anders wordt aangegeven, wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 121 van de WPO waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd.

  Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Artikel 4. Omvang bekostiging voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor speciale scholen voor basisonderwijs bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule basisbedrag + A + B, waarin:

  • basisbedrag = € 3.797,24;

  • A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 380,31;

  • B= het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 141,22.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor speciale scholen voor basisonderwijs die op de peildatum 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:

  C = (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 191,92) plus (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 219,76).

 • 3 Tenzij in dit artikel anders wordt aangegeven, wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 122, derde lid, van de WPO waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels en arbeidsmarktbeleid.

Artikel 5. Omvang bekostiging voor scholen voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan A+B, waarin:

  • A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 397,75;

  • B =het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 81,00.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor scholen voor praktijkonderwijs die op peildatum 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:

  C =(het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 14,16) plus (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 547,59).

Artikel 6. Omvang bekostiging voor scholen voor speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor speciaal onderwijs bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan A+B+C, waarin:

  • A = het aantal SO-leerlingen en VSO-leerlingen, vermenigvuldigd met de bedragen in de bijlage genoemd onder A;

  • B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 110,31;

  • C = het aantal ambulant begeleide leerlingen, vermenigvuldigd met € 154,73.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor scholen voor speciaal onderwijs die op peildatum 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met D, waarin

  D = (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het in de bijlage onder B genoemde bedrag) plus (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 366,29) plus (het aantal ambulant begeleide leerlingen op teldatum 1-10-2002, vermenigvuldigd met € 79,38).

 • 3 Wanneer het aantal ambulant begeleide leerlingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, op 1-10-2002 hoger was dan het aantal op 1-10-2003, wordt bij wijze van eenmalige overgangsregeling een extra bedrag toegekend ter hoogte van het verschil.

 • 4 De in de bijlage onder A en B genoemde bedragen zijn afhankelijk van de onderwijssoort.

 • 5 Bij de vaststelling van het aantal leerlingen ten behoeve van de berekening van A en D worden leerlingen op residentiële plaatsen niet meegeteld en wordt het aantal residentiële plaatsen geteld als leerling.

 • 6 Tenzij in dit artikel anders wordt aangegeven, wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 118 van de WEC, waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

 • 7 Het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel is niet van toepassing op de instellingen voor visueel gehandicapten.

Artikel 7. Beschikking en betaling

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in oktober 2004 een beschikking waarin de op grond van deze regeling toegekende vergoeding is opgenomen.

 • 2 De in de beschikking genoemde vergoeding wordt als volgt uitbetaald: in oktober 2004 26,75%, in november en december 2004 telkens 8,6 % en in januari tot en met juli 2005 telkens 8,15%.

Paragraaf 3. Percentages vergoeding kosten voor vervanging en werkloosheids- en suppletie-uitkeringen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 9. Vaststelling percentages vergoeding kosten van werkloosheids- en suppletie-uitkeringen

[Vervallen per 01-08-2005]

Voor het schooljaar 2004-2005 is het percentage voor werkloosheids - en suppletie-uitkeringen bedoeld in:

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en opslagpercentages PF/VF 2004-2005.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal medede-ling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2005]

(Deze bijlage behoort bij de regeling opslagpercentages PF/VF en bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid 2004-2005)

WEC naar onderwijssoort 1

 

A (Bedrag per leerling alle scholen)

SO doof

 

per leerl

783,76

SO sh

 

per leerl

550,90

SO esm

 

per leerl

535,96

SO lg

 

per leerl

664,28

SO lz3

 

per leerl

535,96

SO zmlk

 

per leerl

535,96

SO-cluster 4

 

per leerl

550,90

SO doof/zmlk

 

per leerl

1.171,00

SO do/bl

 

per leerl

1.593,16

SO sh/zmlk

 

per leerl

738,97

SO lg/zmlk

 

per leerl

852,33

WEC naar onderwijssoort 2

 

A (Bedrag per leerling alle scholen)

VSO doof

per leerl

783,76

VSO sh

per leerl

640,50

VSO lg

per leerl

753,87

VSO lz3

per leerl

625,57

VSO zmlk

per leerl

550,90

VSO cluster 4

per leerl

625,57

VSO doof/zmlk

per leerl

1.171,00

VSO do/bl

per leerl

1.593,16

VSO sh/zmlk

per leerl

753,87

VSO lg/zmlk

per leerl

867,26

SO+VSO cumi

per cumi

110,31

SO + VSO ambulant

per amb lrl

154,73

SO + VSO

>50% cumi

B ( 50% cumi)

(V)SO doof

per leerl

342,13

(V)SO sh

per leerl

201,25

(V)SO esm

per leerl

201,25

(V)SO lg

per leerl

342,13

(V)SO lz3

per leerl

201,25

(V)SO zmlk

per leerl

201,25

(V)SO-cluster 4

per leerl

201,25

(V)SO doof/zmlk

per leerl

563,51

(V)SO do/bl

per leerl

774,44

(V)SO sh/zmlk

per leerl

342,13

(V)SO lg/zmlk

per leerl

483,01

 1. Door de invoering van LGF zijn enkele benamingen gewijzigd ten opzichte van voorgaande publicaties over het schoolbudget. MGA01, MGA03, MGA04 en MGA07 zijn opgegaan in ”doof/zmlk”; MGB01, MGB02, MGB03 en MGB05 zijn opgegaan in ”sh/zmlk”; MGF01, MGF02, MGF03, MGF05, MGF07 en MGJ01 zijn opgegaan in ”lg/zmlk”; MGA02 valt onder ”doof”, MGA06 onder ”do/bl”, MGB06 onder ”sh”, MGF04 onder ”sh”, MGH01 onder ”cluster 4” en MGH02 onder ”lz3”.

  ^ [1]
 2. Door de invoering van LGF zijn enkele benamingen gewijzigd ten opzichte van voorgaande publicaties over het schoolbudget. MGA01, MGA03, MGA04 en MGA07 zijn opgegaan in ”doof/zmlk”; MGB01, MGB02, MGB03 en MGB05 zijn opgegaan in ”sh/zmlk”; MGF01, MGF02, MGF03, MGF05, MGF07 en MGJ01 zijn opgegaan in ”lg/zmlk”; MGA02 valt onder ”doof”, MGA06 onder ”do/bl”, MGB06 onder ”sh”, MGF04 onder ”sh”, MGH01 onder ”cluster 4” en MGH02 onder ”lz3”.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina