Vaststellingsbesluit Subsidieplafond Matra Projecten Programma 2004-II

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 28-07-2004 t/m 31-03-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 16 juli 2004, nr. DZO-UM/887/2004, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Matra Projecten Programma 2004-II)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 december 2003, DZO-UM/6191/2003 (Stcrt. 29-12-2003, nr. 250), alsmede aan de in dat besluit genoemde ‘Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma’, versie juli 2002, met dien verstande dat ingaande 2004 het landenoverzicht in paragraaf 3.2. dient te worden gelezen als: Belarus, Bulgarije, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie, Servië en Montenegro en Turkije1.1

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2005]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven, neergelegd in artikel 1 van het hiervoor genoemde Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 december 2003. Aanvragen waarvan aannemelijk is dat zij, vergeleken met de overige aanvragen, de hoogste bijdrage zullen leveren aan het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 2.1.3 van de regeling, komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 1.1.8, derde lid, sub d, van de regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris voor Europese Zaken

,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

  1. Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en is tevens op te vragen bij de directie DZO/UM, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina