Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu 2004

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2004, nr. SB2004068437, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 21 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem, d.d. 7 juli 2004, kenmerk ZJZ 0424462;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

a. De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.B.L.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina