Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken

Geldend van 22-07-2004 t/m heden

Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Dit besluit bevat beleidsregels die door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden toegepast bij overtreding van de voorwaarden welke van toepassing zijn op het verlenen van subsidie op grond van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 4

  • 1 Indien niet is voldaan de in artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, gestelde voorwaarde dat de gebouwen zijn afgebroken, zullen de desbetreffende gebouwen alsnog binnen een door de minister te stellen termijn moeten worden afgebroken. Het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling dat betrekking heeft op de nog niet afgebroken gebouwen, wordt op nihil vastgesteld.

Artikel 5

Artikel 6

Indien niet is voldaan aan artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de regeling en de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, genoemd in artikel 12a van de regeling, krijgt de aanvrager een door de minister te stellen termijn om de grond alsnog over te dragen. Indien de overdracht niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, wordt het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling op nihil vastgesteld.

Artikel 8

Artikel 9

  • 1 Indien aan meerdere in deze regeling genoemde voorwaarden niet is voldaan, dan vindt eerst een eventuele nihil-vaststelling van het subsidiebedrag of een deel daarvan plaats en worden, ingeval een subsidiebedrag resteert, de in deze beleidsregels voorziene percentuele verminderingen toegepast.

  • 2 Indien meerdere percentuele verminderingen worden toegepast, worden eerst de percentages opgeteld en vervolgens op het subsidiebedrag of deel daarvan toegepast.

  • 3 De percentuele verminderingen bedragen in totaal niet meer dan 20 procent van het oorspronkelijke subsidiebedrag of deel daarvan.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina