Regeling omgevingslawaai

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-11-2010 t/m 30-06-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 juli 2004, nr. LMV2004067083, houdende regels met betrekking tot de weergave en de beheersing van omgevingslawaai (Regeling omgevingslawaai)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189) en de artikelen 117a, eerste lid, 119, eerste lid, en 120, vierde lid, van de Wet geluidhinder en de artikelen 18, 19, 21, tweede lid, en 25 van het Besluit omgevingslawaai;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Als agglomeratie worden aangewezen:

 • a. de agglomeratie Amsterdam/Haarlem, omvattende de gemeenten:

  Aalsmeer,

  Amstelveen,

  Amsterdam,

  Bennebroek,

  Beverwijk,

  Bloemendaal,

  Diemen,

  Haarlem,

  Haarlemmermeer,

  Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

  Heemskerk,

  Heemstede,

  Ouder-Amstel,

  Uithoorn,

  Velsen,

  Zaanstad,

  Zandvoort;

 • b. de agglomeratie Den Haag/Leiden, omvattende de gemeenten:

  Delft,

  Den Haag,

  Katwijk,

  Leiden,

  Leiderdorp,

  Leidschendam-Voorburg,

  Midden-Delfland,

  Oegstgeest,

  Pijnacker-Nootdorp,

  Rijnsburg,

  Rijswijk,

  Valkenburg,

  Voorschoten,

  Wassenaar,

  Westland,

  Zoetermeer;

 • c. de agglomeratie Eindhoven, omvattende de gemeenten:

  Best,

  Eindhoven,

  Geldrop-Mierlo,

  Helmond,

  Nuenen, Gerwen en Nederwetten,

  Veldhoven;

 • d. de agglomeratie Heerlen/Kerkrade, omvattende de gemeenten:

  Brunssum,

  Heerlen,

  Kerkrade,

  Landgraaf,

  Nuth,

  Voerendaal;

 • e. de agglomeratie Rotterdam/Dordrecht, omvattende de gemeenten:

  Albrandswaard,

  Barendrecht,

  Capelle aan den IJssel,

  Dordrecht,

  Hendrik-Ido-Ambacht,

  Maassluis,

  Papendrecht,

  Ridderkerk,

  Rotterdam;

  Rozenburg,

  Schiedam,

  Sliedrecht,

  Spijkenisse,

  Vlaardingen,

  Zwijndrecht;

 • f. de agglomeratie Utrecht, omvattende de gemeenten:

  Houten,

  Maarssen,

  Nieuwegein,

  Utrecht,

  IJsselstein;

 • g. de agglomeratie Alkmaar, omvattende de gemeenten:

  Alkmaar,

  Bergen,

  Heiloo,

  Heerhugowaard,

  Langedijk;

 • h. de agglomeratie Enschede, omvattende de gemeenten:

  Almelo,

  Enschede,

  Hengelo;

 • i. de agglomeratie Gouda, omvattende de gemeenten:

  Alphen aan de Rijn,

  Boskoop,

  Gouda,

  Waddinxveen;

 • j. de agglomeratie Hilversum, omvattende de gemeenten;

  Blaricum,

  Bussum,

  Hilversum,

  Huizen,

  Laren,

  Naarden,

  Weesp;

 • k. Almere;

 • l. Amersfoort

 • m. Apeldoorn;

 • n. Arnhem;

 • o. Breda;

 • p. Den Bosch;

 • q. Groningen;

 • r. Maastricht;

 • s. Nijmegen;

 • t. Tilburg;

 • u. Zwolle.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

De geluidsbelastingkaarten die de Minister ter beschikking worden gesteld, bestaan uit de tabellen als bedoeld in de artikelen 7 en 10 van het besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

Voor de toepassing van hoofdstuk 2 van het besluit wordt het aantal bewoners van woningen bepaald door het aantal woningen te vermenigvuldigen met 2,3.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

De in artikel 6, eerste lid, van het besluit bedoelde geografische kaarten bevatten een legenda waarin wordt verklaard hoe de informatie op die kaarten is weergegeven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 3 De te verstrekken ruimtelijk georiënteerde inlichtingen en gegevens zijn gebaseerd op het rijksdriehoekcoördinatenstelsel.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

Het percentage bewoners van woningen per geluidsbelastingklasse dat door een of meer geluidsbronnen wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord, wordt bepaald door middel van de desbetreffende in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen dosis-effectrelatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

De geluidsbelasting Lden en de geluidsbelasting Lnight vanwege een weg of spoorweg worden bepaald volgens de Standaardkarteringsmethode I of II opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Voor de bepaling van de geluidsbelasting Lden vanwege een inrichting of een verzameling van inrichtingen wordt de geluidsbelasting Lden gelijkgesteld aan de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein van die inrichting of verzameling van inrichtingen.

 • 2 Voor de bepaling van de geluidsbelasting Lnight vanwege een inrichting of een verzameling van inrichtingen wordt de geluidsbelasting Lnight gelijkgesteld aan de geluidsbelasting Lden vanwege die inrichting of verzameling van inrichtingen minus 10 dB.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 3, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Den Haag, 14 juli 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Deel A

[Vervallen per 01-07-2012]

Door burgemeester en wethouders aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde staten of een bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie op hun verzoek te verschaffen gegevens en inlichtingen:

 • ligging van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen als bedoeld in het besluit binnen de begrenzing zoals aangegeven door de verzoekende instantie;

 • ligging van objecten in het gebied tussen bron en immissiepunt die van belang zijn voor de bepaling van Lden en Lnight;

 • ligging van stille gebieden.

Deel B

[Vervallen per 01-07-2012]

Door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde staten of burgemeester en wethouders aan de betrokken burgemeester en wethouders of een bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie op hun verzoek te verschaffen gegevens en inlichtingen:

Wegverkeerslawaai:

 • de maatgevende verkeersintensiteiten van de onderscheidene categorieën motorvoertuigen;

 • per onderscheidende categorie de verdeling over de verschillende rijstroken van het betrokken weggedeelte;

 • de verkeerssnelheden van de onderscheidene categorieën motorvoertuigen;

 • het wegdektype van het betrokken weggedeelte;

 • hoogteligging van het betrokken weggedeelte;

 • wegligging;

 • ligging en hoogte van geluidafschermende voorzieningen.

Spoorweglawaai:

 • de maatgevende verkeersintensiteiten van de onderscheidene categorieën railvoertuigen;

 • de snelheid van de onderscheidene categorieën railvoertuigen;

 • de specifieke geluidemissies van de onderscheidene categorieën railvoertuigen;

 • de bronhoogten die representatief te achten zijn voor de betrokken categorieën railvoertuigen;

 • de mogelijke extra geluidemissie die optreedt bij het remmen van de betrokken categorieën railvoertuigen;

 • de voor het betreffende emissietraject karakteristieke baangesteldheid;

 • de wijze van spoorstaafoplegging;

 • baanligging;

 • ligging en hoogte van geluidafschermende voorzieningen.

Industrielawaai:

Onderstaande gegevens dienen uitsluitend te worden verstrekt door het bevoegde gezag indien de desbetreffende bron een geluidsbelasting van 55 dB Lden of meer, dan wel 50 dB Lnight of meer ter plaatse van een woning veroorzaakt.

Gezoneerd industrieterrein:

 • de waarde van de geluidsbelasting zoals deze hoort bij de vastgestelde zone rond het industrieterrein;

 • de ligging van de vastgestelde zone.

Individuele inrichting:

 • de waarde van de (totale) geluidsbelasting zoals deze hoort bij de geldende Wet milieubeheervergunning(en) voor die inrichting.

Luchtvaartlawaai:

Door de Minister van Verkeer en Waterstaat op verzoek aan burgemeester en wethouders te verstrekken gegevens:

 • de ligging van een luchthaven;

 • de waarde(n) van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting;

 • de ligging van de punten buiten de luchthaven waar de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Dosis-effectrelaties voor industrielawaai

Geluidsbelastingklasse

Gehinderden

Ernstig gehinderden

55 – 59 dB

26

11

60 – 64 dB

35

17

65 dB of hoger

40

24

Geluidsbelastingklasse

Slaapgestoorden

50 – 54 dB

7

55 – 59 dB

10

60 – 64 dB

13

64 – 69 dB

18

70 dB of hoger

20

Dosis-effectrelaties voor verkeerslawaai

Geluidsbelastingklasse

Gehinderden

Ernstig gehinderden

55 – 59 dB

21

8

60 – 64 dB

30

13

65 – 69 dB

41

20

70 – 74 dB

54

30

75 dB of hoger

61

37

Geluidsbelastingklasse

Slaapgestoorden

50 – 54 dB

7

55 – 59 dB

10

60 – 64 dB

13

64 – 69 dB

18

70 dB of hoger

20

Dosis-effectrelaties voor spoorweglawaai

Geluidsbelastingklasse

Gehinderden

Ernstig gehinderden

55 – 59 dB

12

3

60 – 64 dB

19

6

65 – 69 dB

28

11

70 – 74 dB

40

18

75 dB of hoger

47

23

Geluidsbelastingklasse

Slaapgestoorden

50 – 54 dB

3

55 – 59 dB

5

60 – 64 dB

6

64 – 69 dB

8

70 dB of hoger

10

Bijlage 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Karteringsvoorschriften weg- en railverkeerslawaai

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en is gepubliceerd op www.stillerverkeer.nl.]

Terug naar begin van de pagina