Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2004-2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-07-2004 t/m 31-07-2008

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2004-2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap;

Gelet op:

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap;

 • b bevoegd gezag:

  het bevoegd gezag van een school of instelling waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is;

 • c beginnende directeur: een personeelslid dat niet eerder een directeursfunctie in het primair onderwijs heeft bekleed.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van coaching en begeleiding van beginnende directeuren.

Artikel 3. Aanvrager van een subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Een subsidie wordt op aanvraag verleend aan het bevoegd gezag dat tussen 1 augustus 2004 en 31 juli 2006 een beginnende directeur heeft benoemd of aangesteld, waarbij de ingangsdatum van de benoeming of aanstelling maatgevend is.

Artikel 4. Omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur

[Vervallen per 01-08-2008]

De omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur bedraagt € 6000,-

Artikel 5. Subsidieplafond en verdeling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van € 2.700.000 beschikbaar voor elk van de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen per schooljaar, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aan-vraag dient aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Aanvraag van een subsidie en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij:

  CFI

  t.a.v. BPO/PPA

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

 • 2 Een aanvraag vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI-64008. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl. Het aanvraagformulkier is ook te bestellen met het plaketiket CFI-84887.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een door het bevoegd gezag ondertekende verklaring waarin staat dat de beginnende directeur voor wie subsidie wordt aangevraagd minimaal 0,4 FTE per week besteedt aan directeurstaken.

Artikel 7. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient tussen het bevoegd gezag en de beginnende directeur een begeleidingsovereenkomst te zijn opgesteld, waaruit blijkt hoe de begeleiding wordt vormgegeven.

 • 2 Geen aanvraag kan worden gedaan voor personen die voor 1 augustus 2004 zijn benoemd of aangesteld of benoemd of aangesteld zijn geweest als directeur in het primair onderwijs. De ingangsdatum van de benoeming of aanstelling is hierbij maatgevend.

 • 3 Geen aanvraag kan worden gedaan voor personen die minder dan 0,4 FTE per week besteden aan directeurstaken.

Artikel 8. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met betrekking tot het schooljaar 2004-2005 kunnen aanvragen tot en met 31 juli 2005 worden ingediend. Aanvragen ingediend na 31 juli 2005, worden afgewezen.

 • 2 Met betrekking tot het schooljaar 2005-2006 kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 31 juli 2006.

  Aanvragen ingediend na 31 juli 2006, worden afgewezen.

 • 3 Aanvragers ontvangen binnen twee maanden na indiening van de aanvraag een beschikking.

Hoofdstuk 3. Verlening van de subsidie en voorwaarden

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Voorwaarden voor de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor een subsidie kan een bevoegd gezag in aanmerking komen indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a het bevoegd gezag heeft een beginnende directeur benoemd of aangesteld;

  • b het bevoegd gezag verplicht zich blijkens de begeleidingsovereenkomst ertoe de beginnende directeur te begeleiden of te laten begeleiden en erop toe te zien dat de beginnende directeur de gelegenheid krijgt om de noodzakelijk gebleken scholing te volgen;

  • c het bevoegd gezag meldt terstond een beëindiging van het dienstverband van de beginnende directeur binnen een jaar na aanstelling of benoeming met opgave van redenen aan CFI BPO/PPV, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

 • 2 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door haar aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met de subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Artikel 10. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie ten laste van een begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking wordengesteld.

Hoofdstuk 4. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 11. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het in artikel 2 van deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) over het jaar waarin deze subsidie is besteed bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

 • 3 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school voor iedere benoemde of aangestelde beginnende directeur de voor het oordeel van de accountant benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

Hoofdstuk 5. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag ontvangt de subsidie, bedoeld in artikel 4, uiterlijk de maand volgend op de toekenning van de aanvraag.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt met toelichting in Gele katern OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2004-2006.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

.
Terug naar begin van de pagina