Goedkeuringsbesluit Verordening tarieven kostenvergoedingen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-07-2004 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsbesluit Verordening tarieven kostenvergoedingen 2005

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op de artikelen 6 en 86, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de artikelen 1, derde lid, 3A, tweede lid, en 3B, tweede lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen;

Gezien de Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 86, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur Financiële Markten

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2005

(vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant van 27 juli 2004, nr. 141)

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op de artikelen 6 en 86, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de artikelen 1, derde lid, 3A, tweede lid en 3B, tweede lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het presentiegeld bedraagt € 200,– per dagdeel en € 400,– per dag. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer. De reistijdvergoeding bedraagt € 0,69 per kilometer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De vergoeding, bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van de Verordening op de kostenvergoedingen, bedraagt op jaarbasis voor:

  • de voorzitter van het bestuur: € 16.910,– voor gederfde tijd en € 5.925,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur: € 8.455,– voor gederfde tijd en € 2.965,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;

  • de overige leden van het bestuur: € 2.115,– voor gederfde tijd en € 1.480,– voor gemaakte kosten;

  • de voorzitter van het Examenbureau AA: € 4.230,– voor gederfde tijd en € 1.480,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van het Examenbureau AA: € 2.115,– voor gederfde tijd en € 740,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter naar rato voor de volledige vervangingsperiode de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;

  • de voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften van het Examenbureau AA: € 2.115,– voor gederfde tijd en € 740,– voor gemaakte kosten;

  • de voorzitter van de Raad van Toezicht: € 21.135,– voor gederfde tijd en € 5.285,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht: € 13.215,– voor gederfde tijd en € 2.645,– voor gemaakte kosten;

  • de overige leden van de Raad van Toezicht: € 8.455,– voor gederfde tijd en € 2.115,– voor gemaakte kosten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

1. De vergoedingen, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het corrigeren van onderdelen van het examen, bedragen:

2. De vergoeding, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het samenstellen van onderdelen van een examen, bedraagt € 320,– per uur dat het examen in beslag neemt.

3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding voor het samenstellen van de praktijkopgave Leer van de Accountantscontrole II € 410,– per uur dat het examen in beslag neemt.

4. De vergoeding, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het helpen samenstellen van onderdelen van een examen bedraagt € 205 ,– per onderdeel van een examen.

5. De vergoeding, bedoeld in artikel 3B, tweede lid, van de verordening op de kostenvergoedingen ten behoeve van het beoordelen van het eindverslag bedraagt € 40,– per beoordeeld eindverslag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

2. De Verordening op de kostenvergoedingen 2004 wordt ingetrokken.

3. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam:

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-797 M.

Terug naar begin van de pagina