Goedkeuringsbesluit Verordening tarieven periodieke preventieve toetsing 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-07-2004 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsbesluit Verordening tarieven periodieke preventieve toetsing 2005

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Gezien de Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 24, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur Finaniciële Markten

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005

(vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant van 27 juli 2004, nr. 141)

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt:

  • voor een eerste toetsing € 640,– per toetser per dagdeel;

  • voor een hertoetsing € 770,– per toetser per dagdeel;

  • voor een marginale toetsing € 640,– per dagdeel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt € 640,– per toetser per dagdeel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantskantoor of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 280,– per dagdeel.

2. Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening op de Kostenvergoedingen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

2. De Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2004 wordt ingetrokken.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-798 M.

Terug naar begin van de pagina