Goedkeuringsregeling Verordening tot wijziging Verordening op de afdelingen en kringen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-07-2004 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsregeling Verordening tot wijziging Verordening op de afdelingen en kringen

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Gezien de Verordening tot wijziging van de Verordening op de afdelingen en kringen, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening tot wijziging van de Verordening op de afdelingen en kringen, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 24, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur Financiële Markten

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Verordening tot wijziging van de Verordening op de afdelingen en kringen

(vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant van 27 juli 2004, nr. 141)

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

Het eerste lid van artikel 4 van de Verordening op de afdelingen en kringen komt te luiden:

1. De afdelingen zijn bevoegd voordrachten te doen ter voorziening in vacatures in de commissies van de NOvAA.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-800 M.

Terug naar begin van de pagina