Goedkeuringsregeling Verordening tarieven contributie 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-07-2004 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsregeling Verordening tarieven contributie 2005

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Gezien de Verordening tot wijziging van de Verordening op de tarieven contributie 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening tot wijziging van de Verordening op de tarieven contributie 2005, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 24, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur Financiële Markten

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Verordening op de tarieven contributie 2005

(vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant van 27 juli 2004, nr. 141)

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op de Algemene Contributieverordening, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening, bedraagt:

  • Groep A € 1315,–;

  • Groep B € 660,–;

  • Groep C € 270,–;

  • Groep D € 120,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening, bedraagt 4 procent.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De korting voor automatische incasso als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt 2 procent.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

2. De Contributieverordening 2004 wordt ingetrokken.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2005.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-802 M.

Terug naar begin van de pagina