Goedkeuringsbesluit Verordening op het Examengeld

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 13-07-2004 t/m 30-09-2006

Goedkeuringsbesluit Verordening op het Examengeld

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 83, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Gezien de Verordening op het Examengeld, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2006]

Goed te keuren de Verordening op het Examengeld, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op 8 juni 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 83, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur Financiële Markten

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2006]

Verordening op het Examengeld

(vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant van 27 juli 2004, nr. 141)

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op artikel 83, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

1. Voor het afleggen van een onderdeel van een gedeelte van het accountantsexamen, bedoeld in artikel 80 van de wet, of in één der vakken genoemd in het examenbesluit, is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:

 • a. voor elk van de vakken Algemene economie, Bedrijfseconomie, Privaatrecht, Sociaal recht, Belastingrecht I, Wiskunde, Statistiek, Boekhouden en Algemene organisatie, schriftelijk: € 205,–, mondeling: € 425,–;

 • b. voor het vak Leer van de Accountantscontrole II, schriftelijk: € 430,–, mondeling: € 660,–;

 • c. voor het vak Administratieve organisatie II, schriftelijk: € 350,–, mondeling: € 665,–;

 • d. voor het vak Belastingrecht II, schriftelijk € 350,–, mondeling: € 620,–;

 • e. voor het vak Externe Verslaggeving II, schriftelijk: € 175,–, mondeling: € 495,–;

 • f. voor elk van de vakken Leer van de Accountantscontrole I, Administratieve organisatie I, Externe Verslaggeving I, Financiering, Kosten en Opbrengsten en Strategisch Management voor het MKB, schriftelijk: € 175,–, mondeling: € 335,–;

 • g. voor het mondeling tentamen, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Nadere regelingen met betrekking tot het theoriegedeelte van het examen zoals bedoeld in artikel 80 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten: € 850,–.

2. In afwijking van het vorige lid geldt voor de examens die worden afgenomen bij instituten waarmee de NOvAA in het kader van de NOvAA Beroepsopleiding een overeenkomst heeft afgesloten een examengeld van € 145,– per vak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Kandidaten die aan de toetsing van het praktijkgedeelte van het examen, bedoeld in artikel 9 en artikel 10 van het examenbesluit, wensen deel te nemen, dienen te staan ingeschreven bij het examenbureau. Hiervoor is eenmalig een inschrijfgeld verschuldigd van € 120,–, alsmede een eenmalige bijdrage in de algemene kosten van € 270,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Kandidaten die voor 1 januari 2003 de praktijkopleiding gestart zijn, betalen naast het eenmalige inschrijfgeld van € 115,– , jaarlijks een bedrag van € 70,– als bijdrage in de algemene kosten. Zij betalen geen eenmalige bijdrage in de algemene kosten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2006]

Voor de toetsing van het halfjaarlijks praktijkverslag, bedoeld in artikel 10 van het examenbesluit, is een examengeld verschuldigd van € 55,– behoudens het eindgesprek, hiervoor is een examengeld verschuldigd van € 240,–. Als de kandidaat het praktijkgedeelte van het examen bij een door het examenbureau erkend stagebureau volgt, is hij het examengeld van € 55,– niet verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2006]

Voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:

 • a. voor het vak Belastingrecht, schriftelijk: € 350,–;

 • b. voor het vak Gedrags- en Beroepsregels, mondeling: € 510,–;

 • c. voor het vak Regelgeving inzake de jaarrekening en het jaarverslag, mondeling: € 335,–;

 • d. voor een verzoek tot vrijstelling van een vak: € 55,–.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2006]

Voor een verzoek tot vrijstelling voor een onderdeel van het accountantsexamen is een examengeld van € 55,– per vak verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2006]

De examengelden zijn verschuldigd per keer dat men examen doet.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2006]

1. Het examenbureau bepaalt, telkens als het de inschrijving voor een onderdeel van een examen openstelt, op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld en eventueel het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 3, moet worden voldaan.

2. Een kandidaat, die niet de door het examenbureau ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot enig onderdeel van het examen toegelaten.

3. Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is € 125,– administratiekosten verschuldigd indien:

 • de kandidaat niet wordt toegelaten tot het onderdeel van het examen ingevolge het tweede lid;

 • het examenbureau uiterlijk veertien dagen voor de eerste van de voor het betreffende vak vastgestelde examendata bericht ontvangt dat de kandidaat niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;

 • er door bijzondere omstandigheden niet aan het onderdeel van het examen kan worden deelgenomen.

4. Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is

 • de helft van het examengeld voor het desbetreffende onderdeel van het examen verschuldigd met een minimum van € 125,– indien hij binnen een termijn van veertien dagen voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het examenbureau heeft bericht dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;

 • het volledige examengeld voor het desbetreffende onderdeel van het examen verschuldigd indien hij heeft verzuimd voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het examenbureau een bericht te zenden dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen.

5. In bijzondere omstandigheden kan het examenbureau de berekening van administratiekosten als bedoeld in het derde en vierde lid, achterwege laten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2006]

1. Geen restitutie van het eenmalige inschrijfgeld van € 120,– vindt plaats zodra de kandidaat van het examenbureau een startdatum toegekend heeft gekregen.

2. Een kandidaat die in het eerste jaar van de praktijkopleiding schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft recht op een restitutie van € 165,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in de algemene kosten. Een kandidaat die na het eerste jaar schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft geen recht op restitutie van het bedrag dat hij betaald heeft als eenmalige bijdrage in de algemene kosten.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2006]

Een kandidaat ontvangt een getuigschrift indien hij, onverminderd de voldoening aan de overige daaraan verbonden verplichtingen, alle met het betreffende getuigschrift verband houdende betalingen heeft verricht.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2006]

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

2. Zij wordt aangehaald als: Verordening op het examengeld.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-799 M.

Terug naar begin van de pagina