Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend [...] (pro) ten behoeve van instroom in schooljaar 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 31-07-2004 t/m 31-07-2008

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ten behoeve van instroom schooljaar 2005 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Vaststelling overzicht screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 01-08-2008]

Ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2005-2006 geldt het overzicht zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ten behoeve van instroom in schooljaar 2005 - 2006.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage I. Lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO en PrO ten behoeve van instroom in schooljaar 2005-2006

[Vervallen per 01-08-2008]

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) zijn opgenomen.

Lijst toegestane instrumenten1 Criterium Intelligentie2 schooljaar 2005-2006

Naam Test

Leeftijdbereik3

Opmerking/toelichting

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 en klas 1

Aan te raden voor lwoo en af te raden voor (potentiële) PrO-leerlingen

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Alléén voor leerlingen groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO.

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE 2004

Alléén voor leerlingen groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO.

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999: normen 2003

Alléén voor leerlingen in groep 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan. In afwachting van nader onderzoek is de opname in de ze lijst van de NDT slechts met één jaar verlengd.

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Afname in de maanden oktober - december.

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau 20044.

Groep 8 + klas 1 VO

Afname vanaf september mogelijk.

SON-R 5½ -17 Niet-verbale Intelligentietest, 2003

5½ -17 jaar

Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

SON-R 5,5 - 17 verkort, 2003

5½ -17 jaar

Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

WISC-R:Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, 1986

6 t/m 16 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan. afwachting van een voldoende Cotanbeoordeling voor de WISC-III is de opname van WISC-R in deze lijst opnieuw met een jaar verlengd.

Lijst toegestane instrumenten Criterium SE 56schooljaar 2005-2006

Naam test

Leeftijds-bereik

Opmerking/toelichting

AVL: ADHD-VragenLijst 1998

4 - 18 jaar

 

AVL: Apeldoornse VragenLijst 2002

Groep 8

Observatieschaal / screeningsinstrument. De AVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek.

Auti-R Schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

 

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen 1996 TRF Teacher’s Report Form 1997

4 - 18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/ TRF/ YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

YSR Youth Self Report 1997

   

CBSK Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen 1997

8 - 12 jaar

 

DVK Depressievragenlijst voor Kinderen 1987

9 - 12 jaar

 

NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids-Vragenlijst 1989

9 t/m 15 jaar

 

PMT-K Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen 1983

10-16 jaar

 

SCHOBL-R SCHOolgedrag BeoordelingsLijst 1993

4;2 - 11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar.

SVL: School VragenLijst 1990

9 - 16 jaar

A- en B-versie moeten beiden worden afgenomen : alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

SSAT: Situatie Specifieke Angst Test 1995

11 t/m 16 jaar

 

VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

VISEON VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling Cito 2004

Groep 3 t/m 8

Zowel de leerlingbeoordeling als de leerkrachtbeoordeling gebruiken.

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

Didactische toetsen

[Vervallen per 01-08-2008]

In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.

Wanneer de leerling tussen 1-2-2005 en 1-9-2005 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2004 / 2005 zijn afgenomen.

Aanmelding vóór 1-2-2005: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport wordengebruikt mogen niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Uitzondering hierop is de Cito Toets Begrijpend lezen die een vast afname-moment kent in de winter en slechts éénmaal per jaar kan worden afgenomen. Bij aanmelding na 1-9-2005 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan 10 toetsmaanden (juli en augustus niet meegerekend).

Lijst toegestane instrumenten LA-Technisch lezen schooljaar 2005-2006

Naam test

Leeftijds-bereik

Opmerking/toelichting

Brus: Eén-Minuut-Test A/B 1994

Groep 3 t/m 8

 

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8 en 1e klas VO

 

DMT: Drie-Minuten-Toets, Cito 1995

Groep 3 t/m 8

 

Leestechniek en Leestempo. Cito 2001

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito 2001

Groep 8

 
Lijst toegestane instrumenten LA-Begrijpend 7 lezen schooljaar 2005-2006

Naam test

Leeftijds-bereik

Opmerking/toelichting

Begrijpend leestests Aarnoutse groep 4 t/m 6 1990-1993/1996

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 7, 1991-1993/1996

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 8, 1992-1993/1996

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

Clib-toetsen Begrijpend lezen, Cito 1992

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie 2001

Groep 5 t/m 8, 1e klas VO

 

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs 2003

Groep 7 & 8

 

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs INTERNETVERSIE 2004

Groep 7 & 8

 

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito 2001

Groep 8

 

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen Cito 1995-1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B. Normtabel 2003

Lijst toegestane instrumenten LA-Spelling schooljaar 2005-2006

Naam test

Leeftijds-bereik

Opmerking/toelichting

Aarnoutse Spellingtest voor de basisschool, 1996

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie 2001

Groep 5 t/m 8, 1e klas VO

 

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid, Cito 1991-1993-1995

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs, 2003

Groep 7 & 8

 

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs INTERNETVERSIE 2004

Groep 7 & 8

 

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito 2001

Groep 8

 
Lijst toegestane instrumenten LA-Rekenen schooljaar 2005-2006

Naam test

Leeftijds-bereik

Opmerking/toelichting

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie 2001

Groep 5 t/m 8, 1e klas VO

 

Rekenen en Wiskunde 1,2 en 3; Cito 1992-1995-1996; Rekenen-Wiskunde 2002;

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs, 2003

Groep 7 & 8

 

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs INTERNETVERSIE 2004

Groep 7 & 8

 

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito 2001

Groep 8

 
 1. Groepsgewijs afnemen van intelligentietesten is af te raden voor (potentiële) PrO-leerlingen

  ^ [1]
 2. De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO

  ^ [2]
 3. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure) mogen de intellligentietesten van groep 8 worden afgenomen

  ^ [3]
 4. Nieuwe versie van de GIVO

  ^ [4]
 5. De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO

  ^ [5]
 6. Leerlingen moeten begrijpend leesniveau van minimaal eind groep 6 / begin groep 7 hebben om bovenstaande lijsten zelf in te kunnen vullen. Is het begrijpend leesniveau lager schakel dan over op mondelinge afname of neem een lijst die door de leerkracht ingevuld kan worden over de gedrags- c.q. sociaal emotionele problematiek van de leerling.

  ^ [6]
 7. Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van toets Begrijpend Lezen niet nodig.

  ^ [7]
Terug naar begin van de pagina