Regeling harmonisering sociale pijler 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 24-07-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, nr. DSB-2494127, houdende aanwijzing gemeenten en uitkeringen financiële verantwoording sociale pijler 2003

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 50a van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid en artikel 8, derde lid, van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De verantwoordingen, bedoeld in het eerste lid, worden ingericht volgens het in bijlage 4 opgenomen model.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De verklaring van de accountant, bedoeld in het eerste lid, wordt ingericht volgens het in bijlage 5 opgenomen model. De controle van de accountant geschiedt met inachtneming van het in bijlage 6 opgenomen protocol.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verantwoordingen, bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling harmonisering sociale pijler 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De 25 gemeenten waarop de Regeling Harmonisering sociale pijler 2003 van toepassing is, zijn:

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zwolle.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De specifieke uitkeringen van VWS die ingevolge de Regeling harmonisering sociale pijler 2003 in 2004 dienen te worden verantwoord, zijn:

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De specifieke uitkeringen van OCW die ingevolge de Regeling harmonisering sociale pijler 2003 dienen te worden verantwoord, zijn:

  • de uitkering 2003 voor het Gemeentelijk onderwijs achterstandsbeleid (GOA);

  • de uitkering 2003 voor het Onderwijs in allochtone levende talen (OALT);

  • de uitkering 2003 voor de Schoolbegeleidingsdiensten (SBD).

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Verantwoordingsdocument Sociale Pijler GSB 2003

[Vervallen per 01-01-2007]

Onderstaande 5 formulieren vormen tezamen het verantwoordingsdocument Sociale Pijler GSB 2003. Ze zijn bedoeld voor de verantwoording aan het Rijk van de ontvangen specifieke uitkeringen en – indien van toepassing – als aanvraag tot vaststelling van de uitkering.

De volledig ingevulde en gewaarmerkte set formulieren en de bijbehorende accountantsverklaring kunt u zenden aan:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel en Personeel Beheer

T.a.v. dhr. H.A. Mosterd (A-1725)

Postbus 20350

2500 EJ DEN HAAG

Als uw verantwoording is ontvangen, wordt u hiervan een bevestiging toegezonden.

Het ministerie van VWS is aangewezen als pijlercoördinator. Daar kunt u terecht voor eventuele vragen over de gebundelde verantwoording over 2003. Eerste aanspreekpunt is dhr. H.A. Mosterd, tel. 070-3407722, e-mail ha.mosterd@minvws.nl

Voor vragen over de afzonderlijke regelingen staan er contactpersonen vermeld bij de desbetreffende regeling.

Compensabele BTW

[Vervallen per 01-01-2007]

Hierbij wil ik expliciet uw aandacht vragen voor het punt van de compensabele BTW. Zoals bekend dienen vanaf 1 januari 2003 in de verantwoording van bestaande specifieke uitkeringen zowel de lasten als de voor compensatie in aanmerking komende BTW te worden opgenomen. In de verantwoordingsformulieren is hiermee rekening gehouden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar hoofdstuk 7 van BTW-Compensatiefonds, Informatiepakket voor gemeenten, provincies en regionale openbare lichamen van maart 2003.

Dit informatiepakket is te vinden op www.minfin.nl\btwfonds.

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam Gemeente:

…………………………………

LAOV-nummer (5 cijfers)

…………………………………

Naam contactpersoon:

…………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………

1. Formulier verantwoording en vaststelling van de specifieke uitkeringen op basis van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang (MO/V en VO 2003)

[Vervallen per 01-01-2007]

Het gaat om twee afzonderlijke uitkeringen die op grond van één regeling worden verstrekt: het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang.

Met vragen kunt u terecht bij de VWS-medewerker dhr. R. Bik, directie GVM, 070-3407319, e-mail: r.bik@minvws.nl

Activiteiten

VWS-uitkering

Bestede uitkering

door gemeente (1&2)

Gereserveerd door gemeente

MO/V (art.2)

VO (art.3)

1) Waarvan compensabele BTW 2003 €…………

2) Eventuele beheerskosten €…………

 

Totale reservering voor 2003 (3)

       
   

MO/V

VO

Stand per 01-01-2003

   

Toevoeging c.q. Onttrekking (4)

   

Stand per 31-12-2003

   

Terug te betalen

   

3) Totale reservering voor het desbetreffende onderdeel. Maximale reservering is 30% van de toegezegde uitkering voor het jaar 2003

4) Toe te lichten in een bijlage

Paraaf accountant ……………………

2. Formulier verantwoording en vaststelling specifieke uitkering op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling Algemeen maatschappelijk werk (AMW 2000–2003)

[Vervallen per 01-01-2007]

De gehele periode 2000 t/m 2003 dient te worden verantwoord.

Met vragen kunt u terecht bij de VWS-medewerker dhr. H. Meijer; directie GVM, tel. 070-3407280, e-mail h.meijer@minvws.nl

Aantal fte’s waarvoor de gemeente per 31 december 1998 subsidie verstrekte

………

   

Aantal fte’s waarvoor de gemeente per 31 december 2003 subsidie verstrekte

………

   

Ingezet bedrag

€ ………

Waarvan compensabele BTW 2003……………………

€ ………

* Artikel 1 onder d van de regeling bevat de volgende definitie van fte: ‘arbeidsplaats van een uitvoerend algemeen maatschappelijk werker, overeenkomend met de in de voor het algemeen maatschappelijk werk geldende collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen jaarlijkse arbeidsduur voor een voltijdbaan’.

Bepalend voor de uitkering is het aantal door de gemeente gesubsidieerde fte’s op de peildata 31 december 1998 en 31 december 2003. Het aantal fte’s wordt uitgedrukt in twee decimalen.

Het is denkbaar dat een instelling voor algemeen maatschappelijk werk door meerdere gemeenten wordt gesubsidieerd. Het aantal fte’s van die instelling per 31 december 1998 en per 31 december 2003 wordt dan aan de betrokken gemeenten toegerekend naar rato van de door de gemeenten verstrekte subsidies voor achtereenvolgens de jaren 1998 en 2003.

** Indien voorafgaand aan of in de loop van de stimuleringsperiode de norm van 1 fte op 6000 inwoners is bereikt en geld is ingezet voor activiteiten ter versterking van het functioneren van het Algemeen maatschappelijk werk (artikel 2, derde lid, van de regeling), dan dient u aan te geven welk bedrag hiervoor is ingezet.

In dat geval dient tevens een verslag van de activiteiten te worden bijgevoegd.

Paraaf accountant ……………………

3. Formulier verantwoording en vaststelling van de specifieke uitkering op basis van de Tijdelijke regeling innovatieve tieneropvangprojecten

[Vervallen per 01-01-2007]

De gehele projectperiode, ten langste vanaf september 1999 t/m augustus 2003, dient d.m.v. dit formulier financieel te worden verantwoord.

Met vragen kunt u terecht bij VWS-medewerker dhr. D. de Rijk; directie DJB, 070-3407471, e-mail dam.d.rijk@minvws.nl

Naam Tieneropvangproject: …………………

Maximum bedrag verleende uitkering …………………

Looptijd project: …………………

Startdatum aanbod opvang voor ..… dagen per week en/of: …………

Startdatum aanbod opvang voor 5 dagen of meer per week: …………

Einddatum: ………………….

Aantal gerealiseerde tieneropvangplaatsen per einddatum van het project: …………

Kosten voor de uitvoering van het project

– voorbereiden van het project

   

– ontwikkeling van de tieneropvang

 

Totaal uitvoeringskosten

 

Eenmalige investeringskosten voor het project

– kleine verbouwingen

– aanschaf inventaris

– aanschaf van materialen

 

Totaal investeringskosten

 

Exploitatiekosten voor het project

– personeel

– huisvesting

– organisatie

– activiteiten

– overhead

 

Totaal exploitatiekosten

 

TOTAAL KOSTEN TIENEROPVANGPROJECT

Waarvan compensabele BTW 2003

       

– ouderbijdragen

 

 

– rijksbijdragen anders dan op grond van de regeling

 

 

– overige baten

 

   

TOTAAL INKOMSTEN

Paraaf accountant ……………………

4. Formulier verantwoording en vaststelling van de specifieke uitkering op basis van de Stimuleringsregeling breedtesport

[Vervallen per 01-01-2007]

De gehele periode 2000 t/m 2003 moet worden verantwoord door de volgende 4 gemeenten:

Haarlem, Hengelo, Schiedam en Venlo.

Voor de overige gemeenten van de G25 is dit onderdeel niet relevant.

Met vragen kunt u terecht bij VWS-medewerker dhr. T. de Haas, directie Sport, tel. 070-3407926, e-mail t.d.haas@minvws.nl

Aantal deelprojecten: ……………….

Projecttitel(s): ……………….

Startdatum: ……………….

Einddatum: ……………….

Jaar

Projectkosten

(totaal) (1)

Bijdrage gemeente

Bijdrage derde(n)

Bijdrage VWS

1

       

2

       

3

       

4

       

Totaal:

       

Verhouding: bijdragen/totaal uitgaven

       

Oorspronkelijke begroting:

       

1) Waarvan compensabele BTW 2003 €…………..

De totale bijdrage vanuit VWS kan niet groter zijn dan 50% van de totale projectkosten (55% bij samenwerkende gemeenten) anders vindt terugvordering van het meerdere plaats.

Paraaf accountant ……………………

5. Formulier verantwoording Gemeentelijke onderwijsachterstanden (GOA), Onderwijs in allochtone levende talen (OALT), Schoolbegeleidingsdiensten (SBD) 2003

[Vervallen per 01-01-2007]

Een toelichting op deze specifieke uitkeringen van OCW vindt u in de brochure Controleprotocol en richtlijnen voor de verantwoording van de specifieke-uitkering 2003 (te vinden op: www.cfi.nl onder ‘PO’, ‘Brochures’).

Heeft u vragen over (de verantwoording van) de OCW-uitkeringen, dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met het Informatiecentrum Primair Onderwijs, tel. 079-3232333.

 

Onderdeel

GOA

OALT

SBD

1

Reserve op 1-1-2003

2

+ Ontvangen in 2003

3

= Budget voor 2003

4

–/– Rechtmatige bestedingen in 2003 (1)

   
 

Subtotaal

5

+ Terugontvangen van instellingen over 2003

6

Reserve op 31-12-2003

1) waarvan compensabele BTW GOA €…………..

waarvan compensabele BTW OALT €…………..

waarvan compensabele BTW SBD €…………..

Paraaf accountant ……………………

Verklaring en ondertekening

[Vervallen per 01-01-2007]

Het gemeentebestuur verklaart dat de bovenvermelde bedragen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat de baten en lasten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat de activiteiten waarvoor de specifieke uitkeringen zijn toegekend door de participerende instellingen zijn uitgevoerd. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van alle bestedingen tot 31 december 2003, dus ook gedaan door instellingen. De gemeente heeft expliciet geregeld hoe de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente en het verantwoorden heeft inderdaad op die wijze plaatsgevonden.

Het gemeentebestuur verklaart deze opgave duidelijk, stellig en zonder enig voorbehoud te hebben ingevuld.

De Burgemeester: …………………………………

De Secretaris: …………………………………

Datum: …………………………………

Plaats: …………………………………

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Model Accountantsverklaring Sociale Pijler GSB 2003

[Vervallen per 01-01-2007]

Hier vindt u het model van een goedkeurende verklaring. Het accountantsoordeel heeft betrekking op alle betrokken specifieke uitkeringen. In het geval dat een niet-goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven, moet worden aangesloten bij de teksten die daarvoor zijn gegeven in hoofdstuk 1 van de ‘Richtlijnen Accountantscontrole’ (deel Voorbeeldteksten), uitgegeven door koninklijk NIVRA.

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam Gemeente:

…………………………………

LAOV-nummer (5 cijfers)

…………………………………

Naam contactpersoon:

…………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………

Deze verklaring is afgegeven aan de pijlercoördinator van de sociale pijler GSB ten behoeve van de Ministeries van OCW en VWS.

Opdracht

[Vervallen per 01-01-2007]

Ingevolge de opdracht van de gemeente met bovenstaand LAOV-nummer hebben wij de verantwoording over het uitvoeringsjaar 2003 c.q. looptijd regelingen gecontroleerd van de volgende specifieke uitkeringen:

1. Maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid (MO/V),

2. Vrouwenopvang (VO),

3. Algemeen maatschappelijk werk (AMW),

4. Tieneropvangprojecten,

5. Breedtesportimpuls.

6. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA),

7. Onderwijs in allochtone levende talen (OALT),

8. Schoolbegeleidingsdiensten (SBD),

De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid om een accountantsverklaring te verstrekken over de verantwoording specifieke uitkeringen.

Werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2007]

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die genoemd zijn in het controleprotocol Sociale Pijler GSB 2003.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van de informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

[Vervallen per 01-01-2007]

Wij zijn van oordeel dat de in de Verantwoording Sociale Pijler GSB 2003 opgenomen gegevens juist, volledig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de in het controleprotocol genoemde eisen zijn.

De verantwoording Sociale Pijler GSB 2003 met eventuele bijlagen is door ons gewaarmerkt.

Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij deze accountantsverklaring zijn andere bijlagen gevoegd dan de Verantwoording Sociale Pijler GSB 2003:

  • Nee

  • Ja, totaal aantal bijlagen: ….

Ondertekening accountant

[Vervallen per 01-01-2007]

Datum:

…………………………………

Plaats:

…………………………………

Ondertekening:

…………………………………

Naam accountant:

…………………………………

Naam accountantskantoor:

…………………………………

Adres:

…………………………………

Postcode en woonplaats:

…………………………………

Telefoon:

…………………………………

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Controleprotocol Sociale Pijler GSB 2003

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit protocol is het uitgangspunt voor de accountant bij het controleren van de verantwoording Sociale Pijler GSB 2003. De formulieren Verantwoording Sociale Pijler GSB 2003 vormen het controle-object. De accountant controleert of de gegevens op de formulieren juist, volledig en rechtmatig zijn. De controle-items zijn de onderdelen van het verantwoordingsformulier.

● Voor een inhoudelijke toelichting op de items van GOA, OALT en SBD wordt verwezen naar de brochure Controleprotocol en richtlijnen voor de verantwoording van de specifieke uitkeringen 2003 van het ministerie van OCW/CFI. (zie www.cfi.nl onder PO, Brochures).

● Voor wat betreft de specifieke uitkeringen Maatschappelijke opvang/Verslavingsbeleid en Vrouwenopvang wordt verwezen naar de bijgevoegde Leidraad m.b.t. de controle verantwoording 2003 ingevolge Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang.

Alle bevindingen legt de accountant vast in een controledossier. Bij een volgende controle kan dan worden nagegaan of de gemeente afdoende maatregelen heeft getroffen om deze bevindingen te voorkomen. In het controledossier neemt de accountant een risicoanalyse op. De accountant geeft gemotiveerd aan hoe de controle is ingericht en uitgevoerd en of er onderwerpen uit dit protocol niet of niet uitgebreid zijn gecontroleerd.

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat de specifieke uitkeringen ook door de instellingen rechtmatig worden besteed. De gemeente moet expliciet regelen hoe en wanneer de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente. De accountant controleert, afhankelijk van de specifieke uitkering, of de wijze van verantwoorden van de instellingen aan de gemeente is geregeld en of het verantwoorden inderdaad op die wijze heeft plaatsgevonden.

Op de controle van de besteding en overdracht door de betrokken gemeente van de specifieke uitkeringen zijn bepaalde toleranties van invloed. De foutenmarges, die de verantwoording mag bevatten, waarbij nog wel een goedkeurende verklaring mag worden afgegeven, worden weergegeven in onderstaand schema.

 

Onjuistheden in de verantwoording/besteding

Onzekerheden in de controle

         
 

Beperking

Afkeuring

Beperking

Oordeel onthouding

Controle MO/V, VO, Tieneropvang, AMW, Breedtesport, GOA, OALT en SBD

>1% en <3%

≥3%

>3% en <10%

≥ 10%

Tolerantie ten opzichte van het totaal van de genoemde specifieke uitkeringen in betrokken gemeente

       
Terug naar begin van de pagina