Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWko
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017017
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309).Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 2. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 3. Beschikking aanwijzing Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
 4. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
 5. Besluit continue screening kinderopvang
 6. Besluit Jeugdwet
 7. Besluit kinderopvangtoeslag
 8. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
 9. Besluit kwaliteit kinderopvang
 10. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
 11. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
 12. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 13. Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014
 14. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 15. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
 16. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
 17. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
 18. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 19. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 20. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
 21. Regeling Wet kinderopvang
 22. Remigratiebesluit
 23. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
 24. Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (aanscherping kwaliteitseisen beroepskrachten voorschoolse educatie)
 25. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
 2. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
 3. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: X
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.9
 3. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: I, II
 4. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang
  Artikel: 1
 5. Belastingplan 2007
  Artikel: XXIV
 6. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 7. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikelen: 1, 7
 8. Beleidsregels toezichtkader uitvoering Wet Kinderopvang
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Circulaired.divisie: Uitvoering gemeentelijk toezicht in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  Bijlage: 1
 10. Beschikking aanwijzing Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
  Artikel: 4
 11. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 12. Besluit kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 13. Besluit kwaliteit kinderopvang
  Artikel: 1
 14. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 1
 15. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
  Tekst: tekst
 16. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 17. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 18. Circulaire Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 19. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 20. Gemeentewet
  Bijlage: I
 21. Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 14b
 22. Inkomstenregeling militairen
  Artikel: 32b
 23. Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie
  Artikel: 2
 24. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XV
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 26. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 27. Participatiewet
  Artikel: 64
 28. Regeling Wet kinderopvang
  Artikelen: 1, 18
 29. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 30. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
  Artikel: 1
 31. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
  Artikel: 1
 32. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
  Artikel: 1
 33. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 34. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3
 35. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 36. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 37. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 38. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XX
 39. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXII
 40. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XX
 41. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXI
 42. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVI
 43. Verzamelwet kinderopvang 2012
  Artikelen: I, IV, V
 44. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.22
 45. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: IX
 46. Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  Artikelen: II, XVI
 47. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: Xb
 48. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 49. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 50. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 3, 15g, 15h, 15i, 15k
 51. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 45, 167, 167a
 52. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 53. Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen
  Artikel: I
 54. Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (aanscherping kwaliteitseisen beroepskrachten voorschoolse educatie)
  Artikel: II
 55. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: IV
 56. Wijzigingswet Wet kinderopvang (herziening stelsel gastouderopvang)
  Artikel: Ia
 57. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: I
 58. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVII
 59. Wijzigingswet kinderopvang 2013
Terug naar begin van de pagina