Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWko
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017017
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309).Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
 3. Besluit experiment integraal dagarrangement
 4. Besluit kinderopvangtoeslag
 5. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
 6. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
 7. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang
 8. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang april 2012
 9. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang juli 2012
 10. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang oktober 2012
 11. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
 12. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013
 13. Regeling Wet kinderopvang
 14. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
 2. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
 3. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: X
 2. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: I, II
 3. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang
  Artikel: 1
 4. Belastingplan 2007
  Artikel: XXIV
 5. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikelen: 1, 3
 6. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013
  Bijlage: 1
 7. Besluit experiment integraal dagarrangement
  Artikel: 1
 8. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 4
 9. Besluit kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 10. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 11. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 1
 12. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
  Tekst: tekst
 13. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 38j
 14. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 15. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 16. Circulaire Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 17. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 18. Gemeentewet
  Bijlage: I
 19. Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 14b
 20. Inkomstenregeling militairen
  Artikel: 32b
 21. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 22. Regeling Wet kinderopvang
  Artikelen: 1, 18
  Bijlage: 1
 23. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 24. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
  Artikel: 1
 25. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikelen: 1, 2
 26. Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang
  Artikelen: 1, 3
 27. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 28. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3
 29. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 30. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 31. Verzamelwet kinderopvang 2012
  Artikelen: I, IV, V
 32. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.22
 33. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 34. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
  Artikel: 2a
 35. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 36. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 37. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 15g, 15h, 15i, 15j, 15k
 38. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 45, 167, 167a
 39. Wijzigingswet Wet kinderopvang (herziening stelsel gastouderopvang)
  Artikel: Ia
 40. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: I
 41. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVII
 42. Wijzigingswet kinderopvang 2013
Terug naar begin van de pagina