Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003)

Geldend van 23-07-2004 t/m heden

Besluit van 9 juli 2004 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 mei 2004, nr. 5286108/04/6;

Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2004, nr. W03.04.0196/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 juni 2004, nr. 5294723/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

  • 1 De rechterlijk ambtenaar die in het jaar 2003 werkzaamheden verricht als rechter-commissaris in strafzaken of piketofficier ontvangt een tijdelijke toelage.

  • 2 Onze Minister van Justitie stelt de hoogte van de tijdelijke toelage vast.

  • 3 Onze Minister van Justitie stelt vast voor welke datum de functionele autoriteit de opdracht tot uitbetaling van de tijdelijke toelage aan de in het eerste lid bedoelde rechterlijk ambtenaar geeft.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt als volgt terug:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 9 juli 2004

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina