Vaststellingsbesluit tijdelijke AMvB ex artikel 110, Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Tijdelijk [...] in verband met de wijziging van de Luchtvaartwet)

[Regeling vervallen per 23-07-2014.]
Geldend van 23-07-2004 t/m 22-07-2014

Besluit van 9 juli 2004, houdende vaststelling van een tijdelijke algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade in verband met de wijziging van de Luchtvaartwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 25 juni 2003, Directie Wetgeving, nr. 5231863/03/6;

Gelet op artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2003, nr. W03.03.0235/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 2 juli 2004, Directie Wetgeving, nr. 5293068/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 23-07-2014]

  • 1 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naar behoren naleven van de beveiligingstaken, opgelegd in paragraaf 2 tot en met 4 van Afdeling 3A van Hoofdstuk IV van de Luchtvaartwet, waardoor een of meer personen opzettelijk en met een terroristisch oogmerk schade hebben kunnen toebrengen aan derden, is beperkt tot een bedrag per voorval waarvoor de aansprakelijke ten tijde van het voorval redelijkerwijs ten hoogste verzekeringsdekking kon verkrijgen.

  • 2 De aansprakelijke komt geen beroep op het eerste lid toe, indien bewezen is dat de schade is ontstaan door zijn handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

  • 3 Vorderingen wegens schade door overlijden of letsel hebben voorrang boven andere vorderingen, behoudens voor zover het totaal van die vorderingen meer bedraagt dan tweederde van het ingevolge het eerste lid in totaal beschikbare bedrag.

  • 4 Onverminderd het in het derde lid bepaalde, worden, indien het totaal van de schade waarvoor aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid bestaat, groter is dan het totaal van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid ingevolge het eerste lid is beperkt, de rechten van elk van de benadeelden naar evenredigheid teruggebracht tot het beloop van het totaal van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid ingevolge het eerste lid is beperkt.

Artikel 2

[Vervallen per 23-07-2014]

Dit besluit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder uit hoofde van enige toepasselijke internationale regeling inzake aansprakelijkheid voor passagiers en hun bagage, of vervoerde vracht.

Artikel 3

[Vervallen per 23-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt tien jaren na de inwerkingtreding.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 9 juli 2004

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina