Goedkeuringsbesluit Examenreglement en -programma Ondernemer in de binnenvaart 2004

[Regeling vervallen per 01-10-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2005.]
Geldend van 21-07-2004 t/m 31-08-2005

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende goedkeuring van het Examenreglement Ondernemer in de binnenvaart 2004 en van het Examenprogramma Ondernemer in de binnenvaart 2004 (Goedkeuring Examenreglement en -programma Ondernemer in de binnenvaart 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Regeling vergunningverlening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2005]

Het Examenreglement ondernemer in de binnenvaart 2004 en het Examenprogramma ondernemer in de binnenvaart 2004 van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart, die als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit zijn gevoegd, worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2005]

Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 januari 1997, nr. DGV/G-3/V-721514, houdende goedkeuring van het Examenreglement en -programma ondernemer in de Binnenvaart, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. Examenreglement ondernemer in de binnenvaart

[Vervallen per 01-10-2005]

Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2005]

1. In dit reglement staat KOFS voor: Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart.

2. Het examenreglement is van toepassing op het examen Ondernemer in de Binnenvaart, zoals bedoeld in:

 • a. de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma’s, certificaten en andere titels (Pb EG L 322), en

 • b. artikel 2 van de Regeling vergunningverlening (Stcrt. 1992, 248).

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het examenreglement bevat de organisatorische regelingen rondom het afnemen van examens.

2. Het examenprogramma bevat eindtermen en is als bijlage bij dit reglement gevoegd. Een eindterm is een beschrijving van de te examineren kennis en/of vaardigheid. In het examenprogramma zijn de vrijstellingen opgenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2005]

Het bestuur van het KOFS benoemt jaarlijks een examencommissie. De examencommissie treed op als College van deskundigen en is inhoudelijk verantwoordelijk voor het examen.

Regeling van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het KOFS stelt de datum, het rooster van het examen en de datum van de sluiting van de aanmelding vast en maakt tijdig bekend:

 • a. datum, aanvangstijdstip en plaats van het examen;

 • b. datum van sluiting van de aanmelding van het examen;

 • c. kosten verbonden aan het afleggen van een examen;

 • d. wijze van betaling van het verschuldigde bedrag.

Inhoud van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 5. Inhoud, vorm en duur van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De onderdelen voor het examen zijn.

 • Nationale- en internationale vervoersmarkt;

 • Kennis schip;

 • Veiligheid en milieu.

2. Het examenprogramma vermeldt de vorm en duur van het examen per examenonderdeel.

Artikel 6. Vrijstellingen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat krijgt vrijstelling van een examenonderdeel als hij of zij in het bezit is van een of meer diploma’s en/of vaarbewijzen die daartoe in het examenprogramma zijn genoemd.

2. De directeur kan in overleg met de voorzitter van de examencommissie beslissingen nemen omtrent het verlenen van vrijstelling in geval een diploma niet in het examenprogramma is genoemd.

3. Als voor een examenonderdeel een vrijstelling is verleend, wordt dit op de cijferlijst vermeld. De kandidaat wordt geacht voor dit onderdeel tenminste een zes te hebben behaald.

Toelating tot het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 7. Toelatingseisen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De kandidaat moet in het bezit zijn van het diploma AOV of gelijkwaardig, het Ondernemersdiploma of de deelcertificaten ‘Financiering’, ‘Organisatie’ en ‘Administratie’ van het Ondernemersexamen of een door STEVES1 afgegeven ‘Bewijs van vrijstelling’ voor genoemde opleidingen.

2. Diploma’s of certificaten moeten zijn afgegeven door een exameninstelling, erkend door STEVES.

Artikel 8. Aanmelding voor het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat meldt zich aan door het insturen van een aanmeldingsformulier naar het KOFS. Dit aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het KOFS.

2. Een kandidaat ontvangt met het aanmeldingsformulier een exemplaar van het examenreglement.

Artikel 9. Toelating tot het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen als het KOFS hem daartoe heeft uitgenodigd.

2. De examenkandidaat moet zich bij aanvang van het examen kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).

Tijdens het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 10. Gang van zaken tijdens het schriftelijk examen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. In elk lokaal waar examen wordt afgenomen wordt toezicht gehouden.

2. In de oproep voor het examen is beschreven of, en zo ja welke hulpmiddelen de kandidaat mee mag brengen in het examenlokaal.

3. De kandidaat ontvangt papier, waarop het schriftelijk examenwerk gemaakt moet worden.

4. Een kandidaat mag het examenlokaal alleen verlaten als hij of zij daar toestemming voor heeft gekregen.

5. De kandidaten mogen tijdens het examen niet met elkaar spreken. Ook mogen zij elkaars werk niet bekijken en elkaar niets geven of lenen.

6. De examenopgaven en het gebruikte papier blijven in het examenlokaal achter.

Uitsluiting van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Als een kandidaat niet of niet op tijd aanwezig is kan hij of zij van verdere deelname worden uitgesloten.

2. Een kandidaat, die bedrog pleegt of daar een poging toe doet, wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

3. Als een kandidaat op één of andere wijze in strijd met de voorschriften handelt, kan hij of zij van deelname worden uitgesloten. Dit geldt ook wanneer de kandidaat de orde verstoort door onder andere communicatieapparatuur.

4. Als na afloop van het examen bedrog wordt ontdekt en het diploma of deelcertificaat al is verstrekt, verklaart de voorzitter van de examencommissie het diploma of deelcertificaat ongeldig en wordt het diploma of deelcertificaat teruggevorderd.

5. Wanneer een kandidaat van verdere deelname aan het examen is uitgesloten, of wanneer een diploma of een deelcertificaat ongeldig is verklaard wordt hierover een verslag opgesteld.

De beoordeling

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 12. Beoordeling

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat die zich tijdens het examen terugtrekt van verdere deelname, is voor het examen afgewezen.

2. Een kandidaat is geslaagd als voor elk onderdeel tenminste een zes is behaald.

Artikel 13. Uitslag van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De examenkandidaat ontvangt uiterlijk binnen twee maanden na de datum van het examen of het onderdeel van het examen een schriftelijke mededeling van de examenuitslag en een cijferlijst.

2. De examenkandidaat, die binnen een periode van twee jaar met succes het examen in alle onderdelen van het examen heeft afgelegd, ontvangt het Vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart.

3. Indien een kandidaat niet is geslaagd dan kan hij of zij gedurende twee jaar na datum van het examen opnieuw deelnemen aan de examens, waarbij voor de reeds behaalde onderdelen vrijstelling wordt verleend.

4. Het Vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart en de cijferlijst worden gedagtekend en gewaarmerkt.

5. Over de uitslag van het examen of het onderdeel van het examen wordt niet gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 15. Vastleggen gegevens

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het KOFS zorgt ervoor dat alle toegekende cijfers en behaalde resultaten worden vastgelegd.

2. Het KOFS houdt een register van geslaagde kandidaten bij.

3. Het KOFS stuurt na afloop van een kalenderjaar een verslag over de gehouden examens naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 16. Onvoorzien

[Vervallen per 01-10-2005]

In onvoorziene gevallen kan de toezichthouder tijdens een examen een beslissing nemen ten aanzien van de uitvoering van het examen. Van deze beslissing wordt een verslag opgesteld.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2005]

Het examenreglement is van kracht met ingang van 1 augustus 2004 en kan worden aangehaald als ‘Examenreglement Ondernemer in de Binnenvaart 2004’.

Beroep

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 14. Beroepsmogelijkheid

[Vervallen per 01-10-2005]

Een kandidaat die van verdere deelname aan het examen is uitgesloten dan wel zich niet kan verenigen met het examen als zodanig, de examenuitslag uitgezonderd, kan hiertegen in administratief beroep gaan. Hij moet daartoe een beroepschrift binnen 6 weken nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat is gebracht, indienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag. Het beroepschrift vermeldt tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum van het versturen, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Bijlage 2. Examenprogramma Ondernemer in de binnenvaart

[Vervallen per 01-10-2005]

Onderdeel: Nationale en internationale vervoersmarkt

[Vervallen per 01-10-2005]

Schriftelijk examen met 30 meerkeuzevragen, examenduur maximaal 50 minuten.

De kandidaat heeft begrip van:

 • 1. de EU-regelingen die voor de binnenvaart tot stand zijn gekomen;

 • 2. EU-richtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen;

 • 3. de belangrijkste reglementen die de CCR heeft vastgesteld;

 • 4. de taken van de douane;

 • 5. douaneformaliteiten: in- en uitklaren, douane-expediteur, verzegelen.

De kandidaat heeft enig begrip van:

 • 1. belang van de bilaterale verdragen tussen Nederland en voormalig Oostblok-landen (onder andere Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen);

 • 2. de volgende vervoersoorten: transitovervoer, wisselvervoer, vervoer voor derden, derde-landenvervoer, cabotage;

 • 3. de te gebruiken douanedocumenten;

 • 4. de politie- en vaarreglementen die gelden op de binnenwateren van België, Frankrijk en Duitsland.

De kandidaat heeft kennis van:

 • 1. Europese Unie: EEG, doelstellingen, Europese Akte en dergelijke;

 • 2. de wateren, waar met een Groot Vaarbewijs I en met een Groot Vaarbewijs II binnen de EU gevaren mag worden;

 • 3. de Akte van Mannheim: doelstellingen, CCR;

 • 4. de kenmerken van de Douane-Unie;

 • 5. Nederlandse politie- en vaarreglementen plus hun geldigheid;

 • 6. de vervoersmarkten, die voor het Nederlandse beroepsvervoer over water van belang zijn;

 • 7. de voor het beroepsvervoer over water bestaande ondernemingsvormen;

 • 8. het sluiten van vervoers- en bevrachtingsovereenkomsten, inclusief schriftelijke vastlegging, het gebruiken van vervoersdocumenten, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving, binnen Nederland en internationaal;

 • 9. de voornaamste bepalingen uit de Wet vervoer binnenvaart met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep.

 • 10. Regelgeving op het gebied van afvalstoffen t.a.v. inzamelen, verhandelen en bemiddelen

Onderdeel: Kennis Schip

[Vervallen per 01-10-2005]

Schriftelijk examen met 20 meerkeuzevragen, examenduur maximaal 30 minuten.

 • 1. De kandidaat kan:

  • bouw en samenstelling van schepen

  • uitrusting van schepen noemen en de functie ervan beschrijven;

 • 2. De kandidaat kan de meest voorkomende soorten en typen van schepen met de daarbij behorende afmetingen en tonnages en klasse noemen;

 • 3. De kandidaat kan handelingen van de schipper

  • bij preventief onderhoud aan een schip

  • bij een werfbeurt beschrijven, al dan niet inclusief het gebruik van hulpmiddelen en bijbehorende documenten;

 • 4. De kandidaat kan doel en globale inhoud van scheepsdocumenten beschrijven;

 • 5. De kandidaat kan

  • relevante groepen en onderdelen van draden noemen

  • afhankelijk van situatie of belasting, al dan niet afgeleid uit scheepsdocumenten geschikte hijsdraden, meerdraden, eindverbindingen en (anker)kettingen kiezen.

Onderdeel: Veiligheid en Milieu

[Vervallen per 01-10-2005]

Schriftelijk examen met 20 meerkeuzevragen, examenduur maximaal 30 minuten.

 • 1. De kandidaat kan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften voor de binnenvaart beschrijven;

 • 2. De kandidaat kan

  • aan boord aanwezige reddingsmiddelen

  • aan boord aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen conform veiligheidsvoorschriften en keuringseisen noemen en hun functie beschrijven;

 • 3. De kandidaat kan

  • de oorzaken van brand

  • te nemen maatregelen bij verschillende branden met behulp van de belangrijkste blusmiddelen beschrijven;

 • 4. De kandidaat kan de te nemen maatregelen bij aanvaring en schadevaring beschrijven inclusief het gebruik van hulpmiddelen;

 • 5. De kandidaat kan:

  • gevaren bij het betreden van besloten ruimten

  • maatregelen bij werken in besloten ruimten beschrijven;

 • 6. De kandidaat kan te nemen maatregelen bij ongevallen aan boord beschrijven;

 • 7. De kandidaat kan met betrekking tot milieu:

  • globaal de milieuwetgeving die betrekking heeft op de binnenvaart

  • de belangrijkste milieuproblemen die de binnenvaart kan veroorzaken

  • de belangrijkste voorzorgsmaatregelen

  • behandeling van ladingsresten, olieresten, verfresten, klein chemisch afval en huisvuil beschrijven.

Vrijstellingen

[Vervallen per 01-10-2005]

Diploma

Kennis schip

Veiligheid en milieu

Schipper/kapitein (WCBO)

V

V

Middelbare beroepsopleiding RenB (WVO)

V

V

Middelbare beroepsopleiding Baggerbedrijf (WVO)

V

V

Matroos (WCBO)

V

 

Bootman (WCBO)

V

 

Matroos (WEB)

V

V

Bootman (WEB)

V

V

Stuurman/Schipper (WEB)

V

V

Schippersdiploma RKM

vóór 1 april 1984 (KOFS)

V

V

Schippersdiploma Ruime wateren vóór 1 april 1984 (KOFS)

V

V

Schipper RKM (KOFS)

V

V

Voorschot (KOFS)

V

V

Schipper AB (KOFS)

V

V

Schipper Zeilvaart (KOFS)

V

V

Molenbaas of Zuigerbaas (KOFS)

V

V

Schipper Rijn

V

V

MAROF

V

V

Stuurman KHV, GHV en zeevisvaart

V

V

SMBW

V

V

Stuurman/werktuigkundige Kleine Schepen

V

V

SW V, SW VI

V

V

Stuurman GZV

V

V

Stuurman KZV

V

V

Groot Vaarbewijs I of II of gelijkwaardig bewijs vaarbekwaamheid van één van de Rijnoeverlidstaten of Belgie dan wel door de CCR als gelijkwaardig erkend bewijs van vaarbekwaamheid.

V

V

Rijnpatent

V

V

 1. STEVES is een onafhankelijke stichting, die toezicht houdt op de wettelijke ondernemersexamens zoals AOV, Bedrijfstechniek en Vaktechniek. Ook houdt zij toezicht op al die examens die direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de onderneming en van het ondernemerschap (zie: http:/www.steves.nl/instellingen.html). STEVES is opgericht vanuit MKB Nederland en VNO NCW en staat onder toezicht van de Minister van Economische Zaken.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina