Sanctieregeling Liberia 2004

[Regeling vervallen per 18-11-2015.]
Geldend van 15-07-2004 t/m 17-11-2015

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2004, nr. DJZ/BR/0455-04, houdende verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (Sanctieregeling Liberia 2004)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (Pb EG L 162);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2015]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 8 van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (Pb EG L 162).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 3, 4, 6 of 7 van Verordening (EG) nr. 872/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Liberia 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina