Beleidsregel aanwijzing instelling hoger onderwijs

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 31-07-2004 t/m 31-08-2010

Beleidsregel aanwijzing instellingen hoger onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving,

Gelet op:

artikel 6.9, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), juncto artikel 4.81, van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit

Artikel 1. De aanvraag tot aanwijzing

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Het bestuur van een instelling die op grond van artikel 6.9, van de WHW, wenst te worden aangewezen als hogeschool of universiteit dient daartoe schriftelijk een aanvraag in bij de minister.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag voegt het bestuur van de instelling de volgende stukken:

  • a. de statuten van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat;

  • b. de statuten of het reglement van de instelling;

  • c. een document waaruit blijkt dat het bestuur van de instelling de continuïteit van het onderwijs in voldoende mate kan garanderen;

  • d. de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13, van de WHW;

  • e. de studiegids van het lopende en het vorige jaar;

  • f. een overzicht van de gegevens die in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs worden opgenomen;

  • g. een document waarmee het bewijs wordt geleverd dat wordt voldaan aan de in artikel 1.12, tweede onderscheidenlijk derde lid, van de WHW, bedoelde voorwaarde;

  • h. een rapport van een Visiterende en Beoordelende Instantie als bedoeld in artikel 5a.8a, van de WHW, dat betrekking heeft op het initiële onderwijs dat door de instelling verzorgd wordt, alsmede de daaraan ten grondslag liggende stukken en, indien het een verzoek tot aanwijzing als universiteit betreft, een document waarmee bewijs wordt geleverd van voldoende kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, voor zover van belang voor het onderwijs.

  • i. een oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO i.o.) over de kwaliteit van het initiële onderwijs en, indien het een verzoek tot aanwijzing als universiteit betreft, een oordeel over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, voor zover van belang voor het onderwijs.

 • 3 Na ontvangst van de aanvraag en de daarbij behorende stukken ontvangt het bestuur van de instelling een schriftelijke bevestiging van de ontvangst met een mededeling dat de aanvraag volledig is, dan wel welke stukken nog moeten worden nagezonden.

Artikel 2. Advies

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 2 De inspectie onderzoekt of wordt voldaan aan alle voorschriften die gelden voor aangewezen instellingen en geeft advies aan de minister.

 • 3 Het advies als bedoeld in het tweede lid wordt aan de minister verstrekt binnen acht weken nadat de inspectie een verzoek daartoe heeft ontvangen.

 • 4 Onverminderd het gestelde in artikel 1, derde lid, kunnen zowel de NVAO i.o. als de inspectie het bestuur van de instelling om nadere inlichtingen en gegevens vragen, wanneer de stukken als bedoeld in artikel 1, tweede lid, naar hun mening onvoldoende informatie bevatten om op één of meer onderdelen tot een oordeel te komen.

Artikel 3. Besluit

[Vervallen per 01-09-2010]

Het bestuur van de instelling dat de aanvraag tot aanwijzing heeft ingediend wordt schriftelijk van het besluit van de minister op de hoogte gesteld. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de inspectie, de NVAO i.o. en de Informatie Beheergroep.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-09-2010]

Deze beleidsregel zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking

[Vervallen per 01-09-2010]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de derde dag na publicatie. De mededeling van 19 juli 1993, kenmerk Cfi/F/BVH-93044153 wordt met ingang van de in de eerste volzin omschreven datum ingetrokken.

Artikel 6. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor aanvragen tot aanwijzing die voor de datum bedoeld in artikel 5, eerste volzin, in behandeling zijn genomen geldt de procedure zoals beschreven in de mededeling van 19 juli 1993, kenmerk CFI/F/BVH-93044153.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2010]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing instelling hoger onderwijs.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina