Sanctieregeling terrorisme 2004

[Regeling vervallen per 20-08-2004.]
Geldend van 11-07-2004 t/m 19-08-2004

Regeling van 8 juli 2004, nr. DJZ/BR/0275-04, houdende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Sanctieregeling terrorisme 2004)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

In overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2004]

Voor de toepassing van het in deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

  • a. Middelen: activa van welke aard ook, juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, obligaties, wissels, kredietbrieven en andere effecten;

  • b. Bevriezing van middelen: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

  • c. Financiële diensten: alle diensten van financiële aard, waaronder alle verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financiële diensten, met uitzondering van verzekeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2004]

  • 1 Alle middelen die toebehoren aan personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling, worden bevroren.

  • 2 Het is verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van de personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling.

  • 3 Het is verboden aan personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling, rechtstreeks dan wel middellijk middelen ter beschikking te stellen.

Artikel 3

[Vervallen per 20-08-2004]

De Minister van Financiën kan in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken op verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 genoemde verboden.

Artikel 4

[Vervallen per 20-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling terrorisme 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 20-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken

B.R. Bot

Bijlage , bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 20-08-2004]

  • Aqeel Abdulaziz Al-Aqil

  • Stichting Al Haramain Humanitarian Aid te Amsterdam.

Terug naar begin van de pagina