Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF-3 en ESF-beleidskader 2001, als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling ESF-3

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 17-07-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/ESM/2004/44753, houdende wijziging van de Subsidieregeling ESF-3 en ESF-beleidskader 2001, als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling ESF-3

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de Beschikkingen van de Europese Commissie van 8 augustus 2000, kenmerk C(2000) 1127 en van 25 mei 2004, kenmerk C(2004) 1962, waarbij aan Nederland voor de periode 2000–2006 gelden uit het Europees Sociaal Fonds zijn toegewezen ter verwezenlijking van maatregelen op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en het beroepsonderwijs, binnen de kaders, als vastgelegd in het terzake door de Commissie goedgekeurde Enig Programmeringsdocument;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling ESF-3;

Besluit:

Artikel II

[Red: Wijzigt het ESF3-beleidskader 2001, als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling ESF-3.]

Artikel IV

  • 2 Tot uiterlijk 31 augustus 2004 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend onder gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling ESF-3, zoals dat formulier luidde onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 In afwijking van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Subsidieregeling ESF-3 blijven kosten die betrekking hebben op een project dat slechts subsidiabel is in het kader van de beschikking van de Europese Commissie van 25 mei 2004, kenmerk C(2004) 1962 en gemaakt zijn voor 1 januari 2004 als projectkosten buiten beschouwing.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 7 juli 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina