Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2004, nr. WJZ 4043743, houdende regels ten aanzien van de positie van de afnemers van elektriciteit en gas en ten aanzien van de monitoring van de leverings- en voorzieningszekerheid (Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de richtlijn van 26 juni 2003, nr. 2003/54/EG, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG (PbEG L 176), en de richtlijn van 26 juni 2003 nr. 2003/55/EG, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG, alsmede op de artikelen 4a, 24a, 31b, 95k en 95m, van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 17a, 52a en 52b, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Bescherming van kleinverbruikers

Artikel 2

Een leveringsovereenkomst met een kleinverbruiker wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • a. de personalia en het adres van de leverancier;

 • b. een omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan, met inbegrip van de goederen en diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de levering van elektriciteit of gas;

 • c. de wijze waarop informatie kan worden verkregen over de geldende tarieven voor de levering van elektriciteit of gas en over de kosten van goederen en diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de levering van elektriciteit of gas;

 • d. de looptijd van de overeenkomst, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de overeenkomst, en of het toegestaan is de overeenkomst kosteloos op te zeggen;

 • e. een omschrijving van de toepasselijke vergoedingen en terugbetalingsregelingen als de geleverde goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus voldoen met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;

 • f. de wijze waarop geschillenprocedures als bedoeld in artikel 6 aanhangig kunnen worden gemaakt;

 • g. informatie over consumentenrechten, met inbegrip van informatie over klachtenbehandeling.

Artikel 2a

Informatie bedoeld in artikel 2, onderdeel g, wordt duidelijk meegedeeld door middel van de facturen of via de website van de leverancier.

Artikel 3

Een transportovereenkomst met een kleinverbruiker wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • a. de personalia en het adres van de netbeheerder;

 • b. een omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan en, indien van toepassing, de tijd die nodig is voor de realisatie van een aansluiting;

 • c. de wijze waarop informatie kan worden verkregen over de geldende tarieven voor het transport van elektriciteit of gas;

 • d. de looptijd van de overeenkomst, het recht tot opzegging van de overeenkomst en de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de overeenkomst;

 • e. een omschrijving van de toepasselijke vergoedingen en terugbetalingsregelingen als de geleverde goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus voldoen;

 • f. de wijze waarop geschillenprocedures als bedoeld in artikel 6 aanhangig kunnen worden gemaakt.

Artikel 4

 • 3 Netbeheerders stellen kleinverbruikers op toereikende wijze in kennis van elke stijging van de tarieven en van elk voornemen tot wijziging van de aan de transportovereenkomst verbonden voorwaarden voor het transport van elektriciteit of gas.

Artikel 5

 • 1 Leveranciers en netbeheerders bieden kleinverbruikers een ruime keuze uit betalingswijzen.

 • 2 Een verschil in tarieven en voorwaarden tussen de betalingswijzen, bedoeld in het eerste lid, houdt verband met het verschil in kosten die die betalingswijzen voor de leverancier of de netbeheerder met zich brengen.

Artikel 6

In een transportovereenkomst of een leveringsovereenkomst met een kleinverbruiker wordt in ieder geval bepaald dat, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, kleinverbruikers geschillen, die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillenprocedure dient snel, transparant, eenvoudig en goedkoop te zijn. Met toepassing van deze procedure moeten geschillen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden beslecht, zo nodig door middel van een systeem van terugbetaling of vergoedingen. Rekening wordt gehouden met Aanbeveling nr. 98/257/EG, van de Europese Commissie van 30 maart 1998, betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (PbEG L 115).

Artikel 7

 • 1 Leveranciers onderscheidenlijk netbeheerders stellen kleinverbruikers bij het sluiten van een leveringsovereenkomst onderscheidenlijk een transportovereenkomst in kennis van hun aanspraak op universele dienstverlening als omschreven in artikel 3, derde lid, van de elektriciteitsrichtlijn, naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld.

 • 2 Leveranciers onderscheidenlijk netbeheerders die gas leveren onderscheidenlijk transporteren, stellen kleinverbruikers die een aansluiting op een gastransportnet hebben bij het sluiten van een leveringsovereenkomst onderscheidenlijk een transportovereenkomst in kennis van het bepaalde in artikel 44 onderscheidenlijk de artikelen 80 en 81 tot en met 81d, van de Gaswet.

§ 3. Wisseling van leverancier

Artikel 8

Een afnemer die wil wisselen, dient daartoe, door tussenkomst van de leverancier die hem vanaf de dag van de wisseling elektriciteit of gas zal gaan leveren, een verzoek in bij de netbeheerder. Hij stelt daarbij alle gegevens ter beschikking waarover hij de beschikking heeft of redelijkerwijs kan verkrijgen en die de netbeheerder nodig heeft om de wisseling uit te voeren. Deze gegevens omvatten in ieder geval:

 • a. de EAN-code,

 • b. de overeengekomen datum van de wisseling,

 • c. de wijze van facturering,

 • d. het factuuradres, indien dit afwijkt van het adres van de aansluiting.

Artikel 9

 • 1 De netbeheerder voert de wisseling binnen 5 werkdagen uit indien de overeengekomen datum van de wisseling, bedoeld in artikel 8, onderdeel b, daartoe noodzaakt.

 • 2 Als de wisseling niet wordt uitgevoerd dan stelt de netbeheerder de leverancier, bedoeld in artikel 8, en, al dan niet door tussenkomst van genoemde leverancier, de afnemer daarvan in kennis, binnen vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop de netbeheerder het verzoek te wisselen heeft ontvangen.

 • 3 Een kennisgeving, als bedoeld in het tweede lid, vermeldt de redenen waarom de wisseling niet wordt uitgevoerd. Een reden om de wisseling niet uit te voeren, is in ieder geval dat de afnemer de in artikel 8 genoemde gegevens niet, niet volledig of niet tijdig heeft overlegd.

Artikel 10

Kleinverbruikers worden geen kosten in rekening gebracht voor een wisseling.

Artikel 10a

Een afnemer die van leverancier wisselt ontvangt de eindafrekening binnen zes weken nadat de oorspronkelijke leverancier door de netbeheerder van deze wisseling op de hoogste is gesteld.

§ 4. Monitoren van de leverings- en voorzieningszekerheid

Artikel 11

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt zendt Onze Minister zo spoedig mogelijk na ontvangst de documenten en rapportages als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, toe.

Artikel 12

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt zendt Onze Minister zo spoedig mogelijk na ontvangst de documenten en registraties, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, toe.

 • 3 De netbeheerders zenden Onze Minister jaarlijks voor 1 mei van elk kalenderjaar het meest actuele overzicht van de registraties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, toe.

§ 5. Stroometikettering

Artikel 13

 • 1 Een leverancier draagt er zorg voor dat overeenkomstig:

  • a. artikel 95k, eerste lid, onderdeel a van de Elektriciteitswet 1998 op of bij de rekening een etiket wordt geplaatst of gevoegd en in het promotiemateriaal wordt opgenomen, respectievelijk,

  • b. artikel 95k, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998, op of bij de rekening een etiket wordt geplaatst of gevoegd, dat de totale hoeveelheid van de door hem in het voorafgaande kalenderjaar, respectievelijk in de periode waarop de rekening betrekking heeft, aan eindafnemers geleverde elektriciteit vermeldt, uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen en onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix, met inachtneming van de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 Indien een energiebron, genoemd in het etiket, bedoeld in het eerste lid, geen deel uitmaakt van de totale brandstofmix van de leverancier, wordt het procentuele aandeel van de desbetreffende bron op nul gesteld.

 • 3 Op het etiket, bedoeld in het eerste lid, worden de milieugevolgen, in termen van uitstoot van koolstofdioxide en van radioactief afval, vermeld, als gevolg van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, veroorzaakt door de totale brandstofmix die de leverancier in het voorafgaande jaar heeft gebruikt, met uitzondering van ‘onbekend’. De informatie, bedoeld in de vorige volzin, kan worden verstrekt door middel van verwijzingen op het etiket naar beschikbare referentiebronnen waar voor een ieder toegankelijke informatie beschikbaar is.

Artikel 14

Een producent onderscheidenlijk een handelaar meldt overeenkomstig artikel 95k, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 een leverancier voor wie hij in het voorafgaande kalenderjaar elektriciteit heeft geproduceerd onderscheidenlijk aan wie hij in dat jaar elektriciteit heeft verhandeld, de totale hoeveelheid van de door hem in dat kalenderjaar geproduceerde of verhandelde elektriciteit, uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen en onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix, rekening houdend met de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 15

 • 1 De leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het etiket.

 • 2 De leverancier overlegt uiterlijk vier maanden na 1 januari van elk kalenderjaar aan de Autoriteit Consument en Markt:

  • a. het etiket dat hij in dat kalenderjaar op of bij de rekening heeft geplaatst of gevoegd en op het promotiemateriaal heeft vermeld;

  • b. een overzicht van de totale hoeveelheid in het voorafgaande kalenderjaar aan eindafnemers geleverde elektriciteit, onderverdeeld naar energiebronnen en het procentuele aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix, overeenkomstig de bijlage behorende bij deze regeling;

  • c. een overzicht van de hoeveelheid elektriciteit ten behoeve van de levering aan eindafnemers waarvoor garanties van oorsprong zijn afgeboekt, onderverdeeld naar energiebronnen, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage en het land van herkomst van die elektriciteit.

Artikel 16

Een producent overlegt uiterlijk twee maanden na 1 januari van elk kalenderjaar aan de Autoriteit Consument en Markt een overzicht van de totale hoeveelheid elektriciteit die hij op het net heeft ingevoed, onderverdeeld naar energiebronnen en het procentuele aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix, rekening houdend met de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 17

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet overlegt uiterlijk drie maanden na 1 januari van elk kalenderjaar aan de Autoriteit Consument en Markt:

 • a. de hoeveelheid elektriciteit die in het voorafgaande kalenderjaar vanuit Nederland is uitgevoerd en de hoeveelheid elektriciteit die in Nederland is ingevoerd;

 • b. het totale aantal garanties van oorsprong, onderverdeeld naar opwekkingsbron, die in het voorafgaande kalenderjaar is afgeboekt.

§ 6. Overgangsbepalingen

Artikel 18

 • 1 Op een leveringsovereenkomst of een transportovereenkomst die is gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en die niet overeenstemt met de eisen die in deze regeling aan een leveringsovereenkomst of een transportovereenkomst worden gesteld, blijft het recht van toepassing, zoals dat voor dat tijdstip gold.

 • 2 De leverancier of netbeheerder stelt kleinverbruikers met wie hij een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid heeft gesloten, binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling in de gelegenheid deze overeenkomst om te zetten in een overeenkomst die in overeenstemming is met de eisen die in deze regeling aan een dergelijke overeenkomst worden gesteld.

Artikel 19

In afwijking van artikel 9, eerste lid, bedraagt de termijn voor de netbeheerder voor het uitvoeren van een wisseling dan wel het doen van een kennisgeving dat de wisseling niet zal worden uitgevoerd tot 1 januari 2005 ten hoogste tien werkdagen, gerekend vanaf de dag waarop hij het verzoek tot de wisseling ontvangt.

Artikel 20

 • 1 Indien de leverancier artikel 95k, eerste lid, onderdeel a van de Elektriciteitswet 1998 toepast, plaatst of voegt hij voor het eerst een etiket op of bij de rekening en neem hij voor het eerst een etiket op in het promotiemateriaal in het eerste kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin deze regeling in werking is getreden.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 21

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 22

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage

Etiket als bedoeld in artikel 13

Energiebronnen

Percentage van elke energiebron in de totale brandstofmix van de leverancier

Kolen

 

Aardgas

 

Nucleair

 

Hernieuwbare energiebronnen

 

• wind

 

• zonne-energie

 

• waterkracht

 

• biomassa

 

• overige

 

Onbekend

• import

• overig

 
Naar boven