Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 31-07-2005

Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II (ACT II)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2005]

Er is een Ambtelijke Commissie Toezicht II (ACT II), verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De commissie heeft tot taak: Het toetsen van de departementale zelfevaluaties van toezichtarrangementen in de tweede tranche en het vastleggen van haar bevindingen terzake in een advies aan de verantwoordelijke ministers.

 • 2 De commissie stelt de bewindspersoon van het ministerie dat het aangaat in kennis van haar bevindingen met betrekking tot de departementale evaluatie van een toezichtarrangement, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De commissie rondt haar werkzaamheden af vóór 31 juli 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit

  • Mevrouw drs. M. Sint, voorzitter;

  • De heer P.H.E. Bartholomeus;

  • De heer mr. A.F. Gaastra;

  • De heer drs. J.J. Geluk

  • De heer C.G.H.M. Dijkmans;

  • De heer drs. G.C. Lodder.

 • 2 Het secretariaat en postadres van de commissie berust bij het directoraat-generaal Management Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het secretariaat heeft tot taak het bieden van secretariële en logistieke ondersteuning van de commissie.

 • 3 Het archief van de commissie berust bij en wordt na opheffing van de commissie overgedragen aan het directoraat-generaal Management Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Organisatie.

 • 4 De commissie regelt haar eigen werkwijze en dat van het secretariaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 augustus 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2004

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina