Instellingsbesluit Overleggroep Jeugdwerkloosheid

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 14-07-2004 t/m 30-11-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2004, nr. AAM/ASAM/04/37165, houdende instelling van de Overleggroep Jeugdwerkloosheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

Er is een Overleggroep Jeugdwerkloosheid, hierna te noemen: de overleggroep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

De overleggroep bevordert de uitvoering van het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II 2002–2003, 23 972, nr. 64) onder meer door betrokken bewindslieden alsmede de Taskforce Jeugdwerkloosheid vanuit de praktijk te informeren over:

 • a. de uitvoering van genoemd plan;

 • b. mogelijke knelpunten bij de uitvoering van genoemd plan, en

 • c. voorstellen om de uitvoering van genoemd plan te verbeteren en gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De overleggroep verricht haar taak binnen het kader van het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid.

 • 2 De overleggroep en de Taskforce Jeugdwerkloosheid werken samen om de uitvoering van het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid te bevorderen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De overleggroep bestaat uit de volgende leden:

  • a. mevrouw A.M. Vliegenthart, namens de BVE-raad, voorzitter;

  • b. de heer J. van Zijl, namens de RWI;

  • c. de heer R. de Groot, namens de CWI;

  • d. de heer R. in ’t Veld, namens Colo;

  • e. de heer R. Witte, namens FORUM;

  • f. mevrouw F. Kaya, namens de FNV Jongeren;

  • g. de heer A. Blokland, namens de CNV Jongeren en

  • h. mevrouw H. Beurskens, namens JOB.

 • 2 Aan de overleggroep wordt adequate secretariële en inhoudelijke ondersteuning geboden door een secretariaat vanuit de RWI.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De overleggroep informeert betrokken bewindslieden alsmede de Taskforce Jeugdwerkloosheid periodiek doch ten minste eenmaal per jaar.

 • 2 De betrokken bewindslieden worden in ieder geval jaarlijks vóór 1 april geïnformeerd.

 • 3 De Taskforce Jeugdwerkloosheid wordt in ieder geval jaarlijks vóór 1 oktober geïnformeerd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2005]

De overleggroep is ingesteld voor een periode van maximaal vier jaar, welke aanvangt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: wijzigt het Instellingsbesluit Taskforce Jeugdwerkloosheid.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Overleggroep Jeugdwerkloosheid.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina