Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-12-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 17-10-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 1 juli 2004 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 93, 95, 102, 104, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 maart 2004;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 8 april 2004 ;

gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 12 mei 2004;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 19 mei 2004.

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Deze verordening verstaat onder:

  a.

  Aardappelplanten:

  planten van de soort Solanum Tuberosum;

  b.

  Perceel:

  een tot een tuinbouwonderneming behorende oppervlakte grond in eigendom of in gebruik.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden aardappelplanten te telen in de volle grond op een perceel, gelegen in een door het bestuur aangewezen gebied (bijlage 1).

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen gebieden of terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van het aardappelcysteaaltje is aangetoond of wordt vermoed.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is een ondernemer verboden aardappelplanten te telen op een perceel, waarop zich binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren zulke planten hebben bevonden.

 • 2 Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelplanten op een perceel gelegen in door het bestuur aangewezen gebieden (bijlage 2), mits voldaan wordt aan de terzake door het bestuur gestelde regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan vrijstelling verlenen van één of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Door het bestuur kan in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing worden verleend van het in de artikelen 2, eerste of derde lid bepaalde.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 2 Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie van € 50,= is voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, tevens mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:

  • a. berisping;

  • b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;

  • c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;

  • d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.

Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135 ,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004.

Deze verordening , de daarbij behorende toelichting, en de bijlagen zullen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 1 juli 2004

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 oktober 2004.

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid behorende bij het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van l juli 2004 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004)

[Vervallen per 01-01-2015]

Als gebied wordt aangewezen:

 • 1. Het gebied gelegen in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Reeuwijk, dat als volgt is begrensd: vanaf hefbrug Waddinxveen en achtereenvolgens Nesse, Noordkade, gemeentegrens Waddinxveen-Boskoop tot de Hogeveenseweg, de Hogeveenseweg, Roemer, de dijk aan de zuidwestzijde aan de Ambachtspolder tot aan de Voorweg, de Voorweg in westelijke richting tot aan het gemaal, vandaar langs de sloot in noordelijke richting tot molen Rietveldsevaart, de Rietveldsevaart in westelijke richting tot de Oostvaart, de Oostvaart in noordelijke richting tot de Spookverlaat, Spookverlaat tot de Compierekade, Compierekade in zuidelijke richting tot de Spijkerboorsche wetering, Spijkerboorsche wetering tot de Nesse, Nesse in oostelijke richting, Toegangseweg, de gemeentegrens Alphen a/d Rijn-Boskoop in oostelijke richting tot de Dammekade, Dammekade gemeentegrens Boskoop-Bodegraven tot de Ringdijk, daarna de Ringdijk volgend eerst in oostelijke-daarna in zuidelijke-en tenslotte in zuidwestelijke richting tot de Schinkeldijk, Schinkeldijk in noordwestelijke richting, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg in zuidelijke richting, Zwarteweg, Bloemendaalseweg tot de A-12, A-12 in zuidwestelijke richting tot de Henegouwerweg, Henegouwerweg in noordelijke richting tot de hefbrug in Waddinxveen;

 • 2.

  • a. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omdat:

   • -

    het deel van Wassenaar, voor zover gelegen ten noorden van de lijn Wassenaarse slag, Katwijkseweg, de van Zuylen van Nijeveltstraat, de Deijlerweg, de Rozenweg en ten westen van de autosnelweg A 4;

   • -

    Valkenburg (ZH);

   • -

    Katwijk;

   • -

    het deel van Oegstgeest, voor zover gelegen ten westen van de autosnelweg A 44 en het gedeelte ten noorden van het Oegstgeesterkanaal;

   • -

    het deel van Warmond ten westen van de Warmonderleede en de Kagerplassen;

   • -

    Rijnsburg;

   • -

    Noordwijk;

   • -

    Voorhout;

   • -

    Sassenheim;

   • -

    Noordwijkerhout;

   • -

    Lisse;

   • -

    Hillegom;

   • -

    Bennebroek;

   • -

    het deel van Heemstede, voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de Camplaan, de van Merlenlaan, de Herenweg, de Rijnlaan, de Amstellaan en het verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

   • -

    het deel van Bloemendaal, voor zover gelegen ten zuiden van de verlengde Arnstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

  • b. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

   • -

    het deel van Beverwijk, voor zover gelegen ten oosten van de Meeuweweg en ten noordwesten van de lijn Boothuisplein, Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, Westerlaan, Plesmanweg en Alkmaarseweg;

   • -

    het deel van Heemskerk, voor zover gelegen ten noordwesten van de lijn Jan van Kuikweg, Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Mozartstraat en ten noordoosten van Prof. ten Doesschatestraat, Broersven tot aan de Dije;

   • -

    het deel van Uitgeest, voor zover gelegen ten noorden van het Uitgeestermeer tussen de autosnelweg A 9 en het Alkmaardermeer;

   • -

    Castricum

   • -

    Limmen

   • -

    het deel van Akersloot, voor zover gelegen ten westen van het Alkmaardermeer en het Noordhollandsche Kanaal, en ten zuiden van de Kanaalweg;

   • -

    het deel van Heiloo, voor zover gelegen ten zuiden van de lijn Kanaalweg, Kennemerstraatweg, Zevenhuizenlaan, Westerweg, Vennewatersweg, het Malevoort tot aan fietspad, fietspad tot aan Zeeweg, Zeeweg;

   • -

    het deel van Egmond, voor zover gelegen ten zuiden en ten westen van de lijn Hoevervaart, Weg van de Oude Vaart, Hoeverweg en Wimmenummervaart;

   • -

    het deel van Bergen (NH), voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Wimmenummervaart, Roossloot, Heerenweg en Zeeweg;

 • 3. Het gebied, gelegen in de gemeenten Kesteren, Dodewaard en Heteren en omsloten door: Rijnbandijk, Randwijkse Rijndijk, Lingekanaal, Linge, Peijenkampseveldweg, A-15, Verlengde Lage Campseweg, Markstraat;

 • 4. Het gebied in de gemeente Zundert, omsloten door: de grens met de gemeente Rijsbergen, Bredaseweg, Stuivezandseweg, Klein Zundertseweg, Heischoorstraat, Sprundelsebaan, Bijloop, Rucphenseweg, Hulsdonkstraat, Roosendaalse Baan, Achtmaalseweg, Moststraat, Grote Heistraat, Oude Heistraat, Kalmt houtse Baan, de Rijksweg tot aan paal 221.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 3, tweede lid, behorende bij het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 1 juli 2004 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004)

[Vervallen per 01-01-2015]

Als gebied wordt aangewezen het gebied, gelegen in de volgende gemeenten of gedeelten daarvan:

 • 1. Bellingwedde, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Mentewolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-west te Nieuwolda, ten zuiden van Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsteweg, Slechteren, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Anloo, Assen Beilen, Borger, Coevorden, Dalen, Diever, Dwingeloo, Eelde, Emmen, Gasselte, Gieten, Havelte, Hoogeveen, Meppel, Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden Verwersweg, Zorgvlied vanaf provinciegrens tot driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Ooststellingwerf, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens, Norg, Nijeveen, Odoorn, Oosterhesselen, Peize, Roden, Rolde, Ruinen, Ruinerwold, Schoonebeek, Sleen, Smilde, Vledder, Vries, Westerbork, de Wijk, Zuidlaren, Zuidwolde, Zweelo, Avereest, Bredewiede, Grarnsbergen, Den Ham, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Steenwijk, Vriezenveen en IJsselham.

 • 2. Het gebied begrensd door de provincie Overijssel ten zuiden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland ten zuiden van het Noordzee-kanaal en het IJ. Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorafgaande kalenderjaar géén en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het onder 1 genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 1 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 3. Het gebied begrensd door de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel ten noorden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Flevoland en Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ, uitgezonderd het in art. 1 genoemde gebied.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar géén en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het onder 1 genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 4. In afwijking van het gestelde onder 3 is de teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in de twee voorgaande kalenderjaren, dan wel in één van die jaren aardappelplanten bevonden, toegestaan mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied "Opperdoes", begrensd door Noorderkogger Zeedijk vanaf de Overleker Sluis van Medemblik, Noorderweg, Dorpsweg Twisk, Twiskerdijksloot, de Braak, de Muiter, Zandwegsloot naar de Overleker Sluis, en

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van hetjaar waarin zij worden geteeld,

  • c. de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 5. In afwijking van het gestelde onder 3 is de teelt van aardappelplanten op een perceel waarop zich in de twee voorgaande kalenderjaren, dan wel in één van die jaren aardappelplanten bevonden, toegestaan, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied "Langedijk", begrensd door Koog, Langebalkweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Uitvalsweg, Dorpsstraat Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude tot Koog;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld, en

  • c. de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 6. In afwijking van het gestelde onder 3 is de teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar géén en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden, toegestaan mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied "Heerhugowaard/Ceestmerambacht", begensd door Kanaal Omval-Kolhorn, Westerlangereis, Langereis, Veenhuizerkade, Plempdijk, Ringvaart Heerhugowaard, Hoornse Vaart, Ringsloot polder De Vronermeer, spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot palen bovenleiding 39/23 en 39/24, Nollenweg, Provinciale weg S3 (Alkmaar-Schagen), Daalmeerpad, Vronermeerweg, Wijde Vaart (gedeeltelijk gedempt), Spanjaardsdarn, Nauertogt, Westelijke Randweg, Maijersloot, Voorburggracht, Westelijke Randweg naar Broek op Langedijk, Stationsweg, Dorpsstraat, Uitvalsweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Langebalkweg, Oostelijke randweg Noord-Scharwoude, Waarddijk west, Provinciale weg 54, Kanaal Omval-Kolhoorn;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld, en

  • c. de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

Terug naar begin van de pagina